คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2528

ที่ปรึกษา –  โชติ มณีน้อย   วิมล พลกุล   เชลง กัทลีรดะพันธุ์   มานิจ สุขสมจิตร   ปรีชา สามัคคีธรรม   พงษ์ศักดิ์   พยัฆวิเชียร   ประเวทย์ บูรณะกิจ   สุนทร ทาซ้าย   กำแหง ภริตานนท์   ทัศน์ สนธิจิตร

ที่ปรึกษากฎหมาย – มารุต บุนนาค  ทองใบ ทองเปาด์   คำนวน ชโลปถัมภ์

ผู้ตรวจสอบบัญชี – ประหยัด ถิระวัฒน์

นางสาว   วิภา สุขกิจ                            นายกสมาคม

นาย   ธงชัย ณ นคร                             อุปนายก

นาง   บัญญัติ ทัศนียะเวช                      อุปนายก

นาย   ปราโมทย์ ฝ่ายอุประ                    เลขาธิการ

นางสาว   เสาวณีย์ เสียงสุทธิวงศ์            รองเลขาธิการ

นาง   ชุติมา นิ่มสุวรรณสิน                     เหรัญญิก

นาย   ศรีพนม สิงห์ทอง                        ฝ่ายสวัสดิการและนายทะเบียน

นาย   วสันต์ ภัยหลีกลี้                         บรรณารักษ์

นาย   ทำนอง ประชารักษ์                     กรรมการ

นาย   เจน จำรัสศิลป์                           กรรมการ

นาย   อัมพรชัย โหลทอง                      กรรมการ

นาง   คณิต นันทวาณี                          กรรมการ

นาง   ผุสดี คีตวรนาฎ                           กรรมการ

นาย   นพดล พูนเสริม                           กรรมการ

นาย   ไกรวุฒิ   ศิรินุพงษ์                      กรรมการ

 

กรรมการควบคุมจรรยาบรรณ – เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์                ประหยัด คุณสมบัติ