คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2550

นางสาว   นาตยา เชษฐโชติรส             (บางกอกโพสต์)                         นายกสมาคม

นาย   ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์               (มติชน)                                   อุปนายกฝ่ายบริหาร

นาย   ตุลสถิตย์ ทับทิม                      (เดอะเนชั่น)                              อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

นาย   การุณย์ มีถม                           (ไทยรัฐ)                                  อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นางสาว นภาภรณ์ พิพัฒน์                    (ประชาชาติธุรกิจ)                       อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นาย   วันชัย วงศ์มีชัย                        (แนวหน้า)                                อุปนายก

นาย   ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                    (บางกอกโพสต์)                         เลขาธิการ

นาย   เสด็จ บุนนาค                           (คมชัดลึก)                               เหรัญญิก

นาย   ปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ                    (เดลินิวส์)                                นายทะเบียน

นางสาว น.รินี เรืองหนู                         (มติชน)                                  รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ

นาย   ปราเมศ เหล็กเพ็ชร                     (ไทยรัฐ)                                 รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

นาย   วัสยศ งามขำ                            (บางกอกโพสต์)                        กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางสาว จีรวัฒน์ ณ ถลาง                     (เดอะเนชั่น)                             กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

นาย   เขมชาติ ชวนะธิต                       (ผู้จัดการ)                               กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นาย   วรุตม์ ลิ้มเฉลิม                           (เดลินิวส์)                               กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

สำรองกรรมการ

นางสาว บุญลาภ ภูสุวรรณ                  (ประชาชาติธุรกิจ)

นาย   บรรยงค์ สุวรรณผ่อง                  (อีคอนนิวส์)

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นาย   สมเจตน์ วัฒนาธร                      (เดลินิวส์)

นาย   สมาน สุตโต                            (บางกอกโพสต์)

นาย   ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์                      (ผู้จัดการ)

นาย   เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์                  (มติชน)

นาง   ชุติมา บูรณรัชดา                       (เดลินิวส์)