ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

ที่ สขนท.นว.๑๕๒ /๑๖ / ๒๕๕๘

๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙    ๒.งบดุลประจำปี ๒๕๕๘

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๘   รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๘ และเลือกตั้งนายกสมาคม   กรรมการบริหาร   และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ในวันศุกร์ที่ ๔  มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ   ถนนสามเสน

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

อนึ่งในเวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่นักข่าวผู้ล่วงลับ ณ ศาลาข้างพระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร และขอเชิญอยู่ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ในเวลา ๑๑.๓๐ น. และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ในเวลา ๑๒.๐๐  น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวชุติมณฑ์  ศรีขำ)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ               เนื่องจากต้องใช้ลานจอดรถของสมาคม ฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์  จึงขอความกรุณาเดินทางโดยรถ

ขนส่งมวลชน  หรือนำรถไปจอดที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุมถนนราชสีมา

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เวลา / สถานที่

กิจกรรม

ณ  วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

๐๙.๐๐ น.

ทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ

ณ ห้องอิศรา  อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น.

๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

* นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

* ผู้แทนนักหนังสือพิมพ์อาวุโสกล่าว

* ประกาศไว้อาลัยสมาชิกสมาคม ฯ ที่เสียชีวิต

* พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ / สมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุม

* รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สมาคม ฯ

* พิจารณารับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๘

* การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมและที่ปรึกษากฎหมาย

* เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

* การเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการบริหาร และกรรมการควบคุมจริยธรรม

๑๓.๓๐ น.

ประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย และพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย

ณ ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล ชั้น ๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๑.๓๐ น.

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.

* เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ (อายุ ๖๐-๙๔ปี)

* พบปะสังสรรค์ – คาราโอเกะ – นวดเพื่อสุขภาพ (สมาชิกอาวุโส)

๑๖.๐๐ น.

ปิดงาน

** สำหรับสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่จะได้รับของที่ระลึกเป็นแก้วดื่มน้ำรุ่นที่ผลิตโดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยและบัตรบีทีเอสรุ่น ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย**