สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย “TJA 61st Anniversary” วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น.

 

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“TJA 61st Anniversary”

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น.

ณ ห้องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ ฝั่งธนบุรี

๑๗.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๘.๐๐ น.           ดนตรี

๑๘.๓๐ น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๑๘.๓๕ น. วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ

 

๑๘.๔๐ น.           นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล

 

๑๘.๕๐ น. พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว

๑. ITPC Award  ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

๒. ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๓. ประเภทข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

 

๑๙.๑๐ น. ปาฐกถา ส่องโลก มองไทย การปรับตัวในสถานการณ์ท้าทาย

โดย    ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยและอดีตเลขาธิการอาเซียน

 

๒๐.๐๐ น.           แนะนำคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดใหม่

๒๐.๒๕ น.          การบรรเลงดนตรี

หมายเหตุ เริ่มบริการอาหารเวลา ๑๘.๓๐ น.

พิธีกร ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน