ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” รุ่นที่ 7

 

 

 

 

คำชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งรุ่นที่ ๗ ”

 

เรียน     ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน

ในนามของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่ท่านได้แสดงความสนใจและสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งรุ่นที่ ๗” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ไมด้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งรุ่นที่ ๗” เป็นหลักสูตรที่พัฒนาและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ  ได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง

ในการนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

๑. การแต่งกาย

ขอให้ทุกท่านแต่งกายด้วยชุดที่พร้อมสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก และให้งดการสวมรองเท้า

แตะ เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การสวมรองเท้าแตะจะไม่สะดวก รวมทั้งควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่พร้อมจะเปอะเปื้อน

และให้เตรียมของใช้ที่จำเป็นสำหรับการลงพื้นที่ทำข่าวภัยพิบัติร้ายแรง (สึนามิ)

หมายเหตุ กรุณาเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนในกรณีที่ฝนตกแล้วต้องออกฝึกกลางสายฝนด้วย

๒. สุขภาพส่วนตัว

กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว กรุณาพกยาประจำตัวติดมาด้วย และหากท่านเป็นโรคใดโรคหนึ่งใน ๔ โรคต่อไปนี้ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ สมาคมฯ ก่อนด้วย ๑. หอบหืด ๒.ความดันโลหิตสูง ๓. เจ็บหลัง และ ๔. กลัวเลือด

๓. สถานที่ในการอบรม

ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

๔. การเดินทาง

ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมาขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางต่อไปยังสถานที่สัมมนา  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือ พิมพ์แห่งประเทศไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.(ติด สน.สามเสน ตรงข้าม รพ. วชิระ อยู่ระหว่างสี่แยกวังศุโขทัยและสี่แยกซังฮี้)  ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้สมาคมฯทราบก่อนที่คุณแดง ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒ หรือคุณยิ้ม ๐๘๖-๓๔๙-๙๔๔๖)

๕.การประกันอุบัติเหตุและประกันการเดินทาง

สมาคมฯได้จัดทำประกันอุบัติเหตุและประกันการเดินทางให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรม กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่อีเมล์tjareporter@gmail.com

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตร

“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” รุ่นที่ 7

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

”การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” รุ่นที่ 7 จัดระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ   ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี จำนวน 39 คน ประกอบด้วยสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ ดังนี้

 

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อหน่วยงาน

ตำแหน่งงาน

1

นาย

กฤษดา พันธ์สุ

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ช่างภาพ

2

นาย

ก้องคุณ ศิลปี

สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

ช่างภาพ

3

นาย

กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

สถานีโทรทัศน์ Nation TV

ผู้สื่อข่าว

4

นาย

จตุรงศ์ เส็งนา

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

ช่างภาพ

5

นาย

จารุพัฒน์ กรัญญประสิทธิ์

สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE

ช่างภาพ

6

น.ส.

จิราพร คำภาพันธ์

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้สื่อข่าว

7

นาย

ชยากรณ์ กำโชค

สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี

ผู้สื่อข่าว

8

น.ส.

ชาลินี ถิระศุภะ

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ช่างภาพ

9

นาย

ณัฐพงค์ พยุงศักดิ์สกุล

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้สื่อข่าว

10

น.ส.

ณิชาภัทร อินทรกล่อม

สถานีโทรทัศน์ PPTV

ผู้สื่อข่าว

11

นาย

ตภิกฤษ พวงกุหลาบ

สถานีโทรทัศน์ช่อง8

ผู้สื่อข่าว

12

นาย

ธงไทย ระวังวงศ์

สถานีโทรทัศน์ NOW26

ผู้สื่อข่าว

13

นาย

ธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย

สถานีโทรทัศน์ Nation TV

ผู้สื่อข่าว

14

น.ส.

นัฏฐิกา โล่ห์วีระ

สถานีโทรทัศน์ NOW26

ผู้สื่อข่าว

15

นาย

นิกร ยิ้มสวัสดิ์

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ผู้สื่อข่าว

16

นาย

นิติเทพ กิ่งชา

สำนักข่าวไทย อสมท.

ผู้สื่อข่าว

17

นาย

นิธิศ นาเจริญ

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ผู้สื่อข่าว

18

นาย

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์

The Nation

ผู้สื่อข่าว

19

นาง

ปรียาภา คุณสงค์

สำนักข่าว Kyodo News

ผู้สื่อข่าว

20

นาย

พลวุฒิ สงสกุล

หนังสือพิมพ์มติชน

ผช.หัวหน้าข่าว

21

นาย

ภควัต โฉมศรี

MONO 29

ผู้สื่อข่าว

22

นาย

ภรัณยู อ่ำมี

สำนักข่าวไทย อสมท.

ช่างภาพ

23

น.ส.

ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้

สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

ผู้ช่วยบก.

24

นาย

ภานุพงศ์ ชูชาติ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้สื่อข่าว

25

นาย

ภูมินทร์ สารสมบูรณฺ

สถานีโทรทัศน์ BRIGHT TV

ผู้สื่อข่าว

26

นาย

รชานนท์ อินทรักษา

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ช่างภาพ

27

นาย

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE

ผู้สื่อข่าว

28

น.ส.

วรรณภร สมุทรอัษฎงค์

หนังสือพิมพ์อาซาฮี

ผู้สื่อข่าว

29

นาย

วินัย ดิษฐจร

ฟรีแลนซ์

ช่างภาพ

30

นาย

วิรวินท์ ศรีโหมด

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ผู้สื่อข่าว

31

น.ส.

วิลาสินี สงบวาจา

สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

ผู้สื่อข่าว

32

นาย

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าว

33

นาย

เศรษฐา โสรินทร์

สถานีข่าวไทยรัฐทีวี

ผู้สื่อข่าว

34

นาย

สกนธ์ จินดาวรรณ

สำนักข่าวไทย อสมท.

ผู้สื่อข่าว

35

นาย

สมชัย หวลหอม

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ช่างภาพ

36

นาย

สรวิศ พุ่มมะเดื่อ

MONO29

ช่างภาพ

37

น.ส.

สรารัตน์ รัตนสุวรรณ

สถานีโทรทัศน์ Nation TV

ผู้สื่อข่าว

38

นาย

อัฟนัน อับดุลเลาะ

สถานีโทรทัศน์ PPTV

ผู้สื่อข่าว

39

นาย

ฮานีฟ สาแลมิง

สถานีโทรทัศน์PPTV. HD36

ช่างภาพ

 

 

 

สนับสนุนโดย : สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย,  มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand : FES),  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.),  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.),  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗,  สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี,  สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี  และเครือข่ายสมาคมผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีป้า (SEAPA)