ขยายเวลารับสมัครบุคลากรข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อ รุ่นที่ ๔ ภาคกฎหมายความมั่นคง

เชิญส่งบุคลากรข่าวเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อ รุ่นที่ ๔ ภาคกฎหมายความมั่นคง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของนักข่าว และคอลัมนิสต์ในส่วนของข่าวการเมือง อาชญากรรม และเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวการณ์รัฐประหาร และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความผันผวนทางเศรษฐกิจและระบบการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข่าว การโต้ตอบ กำหนดประเด็นทิศทางของข่าวภายใต้ทฤษฎีและความคิดตามกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นระบบ เน้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ การใช้อำนาจรัฐในการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเนื้อหาของข่าว ป้องกันการให้ข่าวลวง เพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะข่าว การเขียนวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์โดยหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทและละเมิดทางแพ่ง

ดังนั้นสมาคมนักข่าวฯ จึงร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลศาลยุติธรรม อันเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยที่คานอำนาจรัฐ จัดอบรม “โครงการสัมมนาความรู้ทางกฎหมาย และระบบการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมแก่สื่อมวลชน” (กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อ รุ่นที่ ๔ ภาคกฎหมายความมั่นคง) ในวันอาทิตย์ที่ ๕, ๑๙ และ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ถนนรัชดาภิเษก) และดูงานนอกสถานที่ ณ ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งนี้ เป็นการอบรมภายใต้แนวคิดและการตกผลึกทางวิชาการจากผู้พิพากษาศาลฎีกาถ่ายทอดมายังสื่อมวลชนอย่างลึกซึ้ง สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตุอย่างเป็นระบบ

เนื้อหาหลักสูตร อาทิ ๑.กฎหมายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และความรับผิดทางละเมิดจากการไขข่าวอันเป็นเท็จ ๒.กฎหมายความมั่นคง กฎหมายบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และกฎหมายรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ๓.สัมนาสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (การจับ การค้น การขัง ออกหมายอาญา) ๔.ปัญหาทางกฎหมายใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายดิจิทัล ๕.ปัญหาชั้นสูงในคดีแรงงาน และระบบสวัสดิการสังคม กฎหมายประกันสังคม และ ๖.ระบบศาลยุติธรรม และการดำเนินคดีในระบบไต่สวนของศาลยุติธรรม  และการศึกษาดูงานนอกสถานที่  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลยุติธรรม อาทิ นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการศาลยุติธรรม, นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม และระดับอธิบดีผู้พิพากษาอีกหลายท่าน พร้อมรับประกาศนียบัตรจากเลขาธิการศาลยุติธรรม

 

ขยายเวลาให้สื่อมวลชนที่สนใจสมัครได้จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ... ด่วน!!!  รับจำนวนจำกัด

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


ลิงค์สำหรับลงทะเบียนออนไลน์