สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เปิดการอบรมความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามสำหรับสื่อมวลชน

 

นายวันชัย  วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามสำหรับสื่อมวลชนขึ้น  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามสำหรับสื่อมวลชน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   www.tja.or.th

นายอนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวฯ โดยการสนับสนุนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จะจัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามสำหรับสื่อมวลชนขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่  7 พฤษภาคม 2560   โดยมีเวลาเรียนรวม 30 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 10 สัปดาห์ หลักสูตรจะเน้นทักษะการอ่านและการสนทนา สอนโดยอาจารย์พิสิฐ  อำนวยเงินตรา หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่จบหลักสูตรและผ่านการสอบวัดผลที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คน จะได้รับทุนเดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบัติงานข่าวในองค์กรสื่อมวลชนในประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา 7 วัน  โดยสมาคมฯจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงให้

 

สำหรับสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวไม่น้อยกว่า 2  ปี และมีอายุไม่เกิน 50 ปี และต้องไม่เคยผ่านการอบรมภาษาเวียดนามในสถาบันใดๆ มาก่อน  สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์  2560 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   www.tja.or.th   Email; tjareporter@gmail.com ไม่เสียค่าลงทะเบียน  (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลด  ใบสมัคร( doc )   (pdf) / โครงการ /โปสเตอร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

โครงการอบรมความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามสำหรับสื่อมวลชน

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อประชาคมโลก และประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกัน ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง สามารถเป็นได้ทั้งคู่แข่งขัน และพันธมิตรทางเศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางการเมืองของทั้ง ๒ รัฐบาลก็เป็นไปด้วยดีมาโดยตลอด แม้จะมีความแตกต่างด้านระบอบการปกครอง ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา ศาสนา หรือประเพณี ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนทั้ง ๒ ประเทศในทุกระดับ

ทั้งนี้ สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการอบรมความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามสำหรับสื่อมวลชนขึ้น ด้วยเห็นว่าสื่อมวลชนในฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนในการให้ความรู้แก่สังคม สมควรที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันในอนาคต

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาเวียดนามเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไทย

๒.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามและบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนเวียดนาม

๓. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สื่อมวลชนไทยเกิดความตื่นตัวตระหนักถึงความสำคัญของภาษาเวียดนาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สื่อมวลชนไทยมีความรู้ความเข้าใจภาษาเวียดนามมากขึ้น

๒. สื่อมวลชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก ขึ้นและสามารถรายงาน   ข่าวเกี่ยวกับประเทศเวียดนามได้อย่างถูกต้อง

วิธีดำเนินการ

อบรมภาคทฤษฎีทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นเวลา ๑๐ สัปดาห์ ช่วงเดือน ก.พ – พ.ค. ๒๕๖๐ ที่ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และทำการสอบประเมินสัมฤทธิผลการเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รับคะแนนดีที่สุด ๒ ลำดับแรก จะได้โอกาสไปฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรสื่อมวลชนในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเวลา ๗ วัน

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

สื่อมวลชนทุกแขนงที่มีประสบการณ์การทำงานข่าวไม่น้อยกว่า ๒  ปี และมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี จำนวน ๓๐ คน โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด (สังกัดละไม่เกิน ๒ คน) ให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศและรับฟังการบรรยายได้ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ หรือร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิสอบวัดผลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนไปดูงานฯ และได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรนี้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ

นายวันชัย          วงศ์มีชัย            นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายชวรงค์         ลิมป์ปัทมปาณี   อดีตนายกสมาคมฯ และที่ปรึกษาสมาคมฯ

ประธานโครงการ

ดร.อนุชา           เจริญโพธิ์           อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รองประธานโครงการ

นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์     กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้จัดการโครงการ

นายนเรศ เหล่าพรรณราย         อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

นางสาวเพ็ญโสภา สุคนธรักษ์       อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาว เทียมใจ ทองเมือง           ผู้จัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 

 

 

ตารางการอบรมหลักสูตร “ความู้พื้นฐานภาษาเวียดนามสำหรับสื่อมวลชน”

 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐                                                    ประกาศรับสมัคร

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                                                                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม

 

อาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.             พิธีเปิดการอบรม

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             อบรมภาษาเวียดนามครั้งที่ ๑

 

อาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                         ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             อบรมภาษาเวียดนามครั้งที่ ๒

อาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐                                                                          ไม่มีการอบรม (วันนักข่าว)

อาทิตย์ที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๐                             ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             อบรมภาษาเวียดนามครั้งที่ ๓

อาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐                              ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             อบรมภาษาเวียดนามครั้งที่ ๔

อาทิตย์ที่ ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๐                             ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             อบรมภาษาเวียดนามครั้งที่ ๕

อาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐                              ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             อบรมภาษาเวียดนามครั้งที่ ๖

อาทิตย์ที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๐                               ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.          อบรมภาษาเวียดนามครั้งที่ ๗

อาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐                                                                        ไม่มีการอบรม (เทศกาลสงกรานต์)

อาทิตย์ที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐                            ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.           อบรมภาษาเวียดนามครั้งที่ ๘

อาทิตย์ที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐                            ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.           อบรมภาษาเวียดนามครั้งที่ ๙

อาทิตย์ที่  ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐                          ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.      อบรมภาษาเวียดนามครั้งที่ ๑๐ (สอบวัดผล / พิธีปิดการอบรม)