ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ดาวโหลด

จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

งบดุลสมาคมนักข่าวฯ ปี 2559


ที่ สขนท.นว. ๑๘๑/๑๗/๒๕๖๐

๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

๒.งบดุลประจำปี ๒๕๖๐

๓.เอกสารประกอบวาระพิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๙   รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๙ และเลือกตั้งนายกสมาคม   กรรมการบริหาร   และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ในวันเสาร์ที่ ๔  มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ   ถนนสามเสน

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

อนึ่งในเวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศแก่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ณ พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร และขอเชิญอยู่ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ในเวลา ๑๑.๓๐ น. และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ในเวลา ๑๒.๐๐  น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวนิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ               เนื่องจากต้องใช้ลานจอดรถของสมาคม ฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์  จึงขอความกรุณาเดินทางโดยรถขนส่งมวลชน  หรือนำรถไปจอดที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุมถนนราชสีมา

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐  ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

* ประกาศไว้อาลัยสมาชิกสมาคม ฯ ที่เสียชีวิต

* พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ / สมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุม

* รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สมาคม ฯ

* พิจารณารับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๙

* พิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ

* การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมและที่ปรึกษากฎหมาย

* เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

* การเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการบริหาร และกรรมการควบคุมจริยธรรม

๑๑.๓๐ น.           พิธีบายศรีสู่ขวัญนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

๑๒.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ น.           ประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย

และพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย

(ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

๑๓.๓๐ น.           เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (อายุ ๖๐-๙๔ปี)

(ณ ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล ชั้น ๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

หมายเหตุ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทานอุทิศแก่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ

ณ  พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

การแก้ไขข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติสมาชิก

 

เพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกมีความสอดคล้องกับกาลสมัย อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗) หมวด ๖ การบริหารสมาคม ข้อ ๑๖ ข จึงยกเลิกระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ และยกเลิกข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓ ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก ข้อ ๖ แล้วใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

 

หมวด ๓

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

ข้อ ๖ สมาชิกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

ก. สมาชิกสามัญ ได้แก่

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ และพิมพ์ออกจำหน่ายต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ

 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในสำนักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ ทำงาน

อยู่ในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

 

ข. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่

(๑) ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ ก. และได้พ้นตำแหน่งหน้าที่มาแล้ว โดยไม่เคยถูกลงโทษด้วยการภาคฑัณฑ์ ให้ออก ปลด

ออก หรือไล่ออก หรือถูกวินิจฉัยโดยองค์กรวิชาชีพว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เสนอข่าวต่อ

สาธารณชนสม่ำเสมอตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีคุณสมบัติอื่นเหมือนสมาชิกสามัญโดยอนุโลม

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่ ขอเชิญมาแสดงตัวที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 2560