หารือเรื่องทุนการศึกษาบุตร-ธิดานักข่าวที่มูลนิธิเอสซีจี ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐

 

 

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหาร สมาคมฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ในโอกาสเข้าหารือเรื่องทุนการศึกษาบุตร-ธิดานักข่าวที่มูลนิธิเอสซีจี ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐  เมื่อ  ๓ เมษายน ๒๕๖๐