บมจ.วิริยะประกันภัยให้การสนับสนุนการจัดสัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมฯ

 

 

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร สมาคมฯ ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ในโอกาสที่นำคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานจากสมาคมฯ มาจัดสัมมนายุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนงานต่างๆ ของสมาคมฯ ณ ห้องฟ้างุ้ม นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ โดย บมจ.วิริยะประกันภัย ได้ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมฯ เป็นปีที่สองแล้ว