สมาคมนักข่าวฯ จัดค่ายกระจิบกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 5

ดูภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

 

สมาคมนักข่าวฯ จัดค่ายกระจิบกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 5
เชิญชวนบุตร-ธิดานักข่าวเข้าร่วม

นางสาวเรวดี พงศ์ไชยยง รองเลขาธิการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวฯจะจัดทำโครงการค่ายกระจิบกระจาบพิราบน้อยขึ้น ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่5 แล้ว ในปีนี้จะจัดวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย  “Sweet For Fun” สนุกกับการทำของว่างแบบถูกหลักโภชนาการ, การทำกิจกรรมในสวนสัตว์ดุสิต และการผจญภัยกับกิจกรรมนั่งรถรางทัวร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์

โครงการค่ายกระจิบกระจาบพิราบน้อย เป็นโครงการที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุตร-ธิดานักข่าวในด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีวินัย มีน้ำใจและเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและครอบครัวนักข่าว และเพื่อให้บุตร-ธิดาของนักข่าวได้เรียนรู้ถึงโภชนาการที่ดีและถูกสุขลักษณะ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัด  รูปแบบกิจกรรมในค่ายเน้นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทำอาหารและสันทนาการ
สำหรับสื่อมวลชนที่มีบุตร-ธิดา ที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 6 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-20ตุลาคม 2553 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำกัดเพียง30 คน รายละเอียดโทร.  02-668-9422

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
โครงการอบรมค่ายกระจิบกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่เคร่งเครียด ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ในการติดตามรายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของบ้านเมืองอย่างใกล้ชิด ขณะที่สมาชิกสื่อมวลชนบางส่วน ต้องจัดสรรเวลาเพื่อดูแลครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่มีบุตรหลานที่จะปิดภาคเรียนภาคแรกในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเห็นความสำคัญในการจัดโครงการอบรมค่ายกระจิบกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 5 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบุตรหลานสมาชิกสื่อมวลชน ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความริเริ่มร่วมกันระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการอบรมมาโดยตลอด

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกหลานนักข่าวในด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีวินัย มีน้ำใจและเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น
2.    เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและครอบครัวนักข่าว
3.    เพื่อให้ลูกหลานนักข่าวได้เรียนรู้ถึงโภชนาการที่ดีและถูกสุขลักษณะ
วิธีดำเนินการอบรม
การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทำอาหารและสันทนาการ ระยะเวลา 1 วัน คือ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2553

สถานที่
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน และสวนสัตว์ดุสิต และ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

จำนวนผู้เข้าอบรม
ลูกหลานนักข่าวสมาชิก จำนวน 20 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโภชนาการเบื้องต้น
2.    เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและครอบครัว
3.    เสริมสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีวินัยและความมีน้ำใจต่อบุคคลอื่น


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
โครงการอบรมค่ายกระจิบกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 5
วันเสาร์ที่ 30  ตุลาคม  2553


09.00 น.             ลงทะเบียน
09.30 น.             ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
และตัวแทนยูนิลีเวอร์เป็นประธานพิธีเปิด
09.45 น.             แนะนำกิจกรรมสานสัมพันธ์+ละลายพฤติกรรม
10.00 น.             กิจกรรม “Sweet For Fun” สนุกกับการเรียนรู้วิธี
12.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมภาพยนตร์การ์ตูนโดเรมอน
13.00 น.             นั่งรถรางทัวร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ (รถรางมารับที่สมาคมนักข่าวฯ)
14.00 น.             เทียวชมสวนสัตว์เขาดิน  ระบายสีกระเป๋าผ้าดิบที่ระลึกในสวนสัตว์เขาดิน, ชมโชว์ปลาโลมา
16.00 น.             คืนถิ่นสมาคมฯสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้+แลกเปลี่ยนประสบการณ์
17.00 น.             ปิดงาน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////