การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ INSI-International News Safety Institue  จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” ขึ้น เพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานี โทรทัศน์และวิทยุ  ได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัย ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำข่าวใน สถานการณ์ขัดแย้ง ๒. การประเมินความเสี่ยง-การตัดสินใจส่งนักข่าวลง พื้นที่ ๓. การทำข่าวท่ามกลางการจลาจลและความรุนแรง ๔. การช่วยเหลือพยาบาล ๕. เรียนรู้เรื่องอาวุธชนิดต่างๆ ๖. สถานการณ์การวางเพลิง  ๗. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกตั้งด่านตรวจ ๘. การเอาตัวรอดเมื่อถูกจับตัวโดยผู้ก่อการร้าย ๙. การปฏิบัติตัว ในภาวะกดดันจากความรุนแรง  โดย จะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๗ - วันอาทิตย์ที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ฮิลล์ไซด์รีสอร์ท คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑ คน  โดย ขอความกรุณาส่งชื่อนักข่าวที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนัก ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ E-mail: reporter@inet.co.th  ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓  ธันวาคม ๒๕๕๓   (การบรรยายและฝึกอบรมเป็นภาษา อังกฤษ โดยมีล่ามแปลภาษาตลอดการอบรม)

(ดาวโหลด) จดหมายเชิญเข้าร่วมการอบรม

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท.  นว. ๓๐๒ /๑๑ /๒๕๕๓
๒  ธันวาคม   ๒๕๕๓

เรื่อง    ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรม
เรียน    บรรณาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการอบรม “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ INSI-International News Safety Institue  
จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”  ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ  ได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำข่าวในสถานการณ์ขัดแย้ง ๒. การประเมินความเสี่ยง-การตัดสินใจส่งนักข่าวลงพื้นที่ ๓. การทำข่าวท่ามกลางการจลาจลและความรุนแรง ๔. การช่วยเหลือพยาบาล ๕. เรียนรู้เรื่องอาวุธชนิดต่างๆ ๖. สถานการณ์การวางเพลิง  ๗. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกตั้งด่านตรวจ ๘. การเอาตัวรอดเมื่อถูกจับตัวโดยผู้ก่อการร้าย ๙. การปฏิบัติตัวในภาวะกดดันจากความรุนแรง  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๗ - วันอาทิตย์ที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ฮิลล์ไซด์รีสอร์ท คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑ คน  โดยขอความกรุณาส่งชื่อนักข่าวที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ E-mail: reporter@inet.co.th  ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓  ธันวาคม ๒๕๕๓   (การบรรยายและฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีล่ามแปลภาษาตลอดการอบรม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากท่านในการส่งนักข่าวเข้ารวมอบรม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์)
นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

//////////////////////////////////////////////

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ร่วมกับ INSI-International News Safety Institue  
วันศุกร์ที่ ๑๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  
ณ ฮิลล์ไซด์รีสอร์ท คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี


วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๐๗.๐๐ น.    ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ
๐๙.๐๐ น.    เดินทางถึงที่พัก ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ น.     แนะนำเนื้อหาการอบรม
๑๐.๓๐ น.    อาหารว่าง
๑๐.๔๕ น.    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำข่าวในสถานการณ์ขัดแย้ง
๑๒.๓๐ น.    อาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ น.     การประเมินความเสี่ยง-การตัดสินใจส่งนักข่าวลงพื้นที่
๑๕.๓๐ น.    การทำข่าวท่ามกลางการจลาจลและความรุนแรง
๑๗.๐๐ น.     การช่วยเหลือพยาบาลเบื้องต้น
๑๙.๐๐ น.     อาหารค่ำ
วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๐๘.๓๐ น.    ทบทวนการสัมมนาวันแรก
๐๙.๓๐ น.    เรียนรู้เรื่องอาวุธชนิดต่างๆ
๑๒.๐๐ น.    อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.     สถานการณ์การวางเพลิง
๑๕.๐๐ น.    อาหารว่าง    
๑๕.๑๕ น.    การปฏิบัติตัวเมื่อถูกตั้งด่านตรวจ
๑๘.๑๕ น.     จบการสัมมนาวันที่สอง
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
๐๘.๓๐ น.    ทบทวนการสัมมนาวันแรก
๐๙.๐๐ น.    การเอาตัวรอดเมื่อถูกจับตัวโดยผู้ก่อการร้าย
๑๑.๐๐ น.    พักอาหารว่าง
๑๑.๑๕ น.     การปฏิบัติตัวในภาวะกดดันจากความรุนแรง
๑๓.๑๕ น.    อาหารกลางวัน
๑๔.๑๕ น.      สรุปผลการอบรม พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร
๑๕.๐๐ น.     จบการสัมมนา เดินทางกลับ กทม.

/////////////////////////////

ใบลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ร่วมกับ INSI-International News Safety Institue  
วันศุกร์ที่ ๑๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  
ณ ฮิลล์ไซด์รีสอร์ท คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย / นาง / นางสาว)  ....................................... .ชื่อเล่น....................................................
Name (English) (MR./Mrs./Ms.)… ... ........................ ........................ ........................ .............................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ..................……......................... รหัสไปรษณีย์ …………....….โทรศัพท์………………….…โทรสาร.... .... .... .... .... ...
มือถือ.......... …………………..….Email: ……………………………………………………………………………………..
อายุ ……..……ปี     ปัจจุบันสังกัด ......................................................................................................……………
การศึกษา   ปริญญาตรี คณะ………………………..…………….สาขาวิชา.............................................................
สถาบันการศึกษา....................................................ปีที่จบ พ.ศ..........................................................
ปริญญาโท คณะ.....................................................สาขาวิชา...............................................................
สถาบันการศึกษา...................................................ปีที่จบ พ.ศ.........................................................
อื่นๆ................................................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน………........................................... …...ตำแหน่ง …........................อายุงาน...................... ปี
ลักษณะงาน  
...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................
ท่านมีประสบการณ์ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” หรือไม่ ถ้ามีกรุณา
...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ความคาดหวังต่อการอบรม
...................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมตลอดการอบรม

ลงชื่อ…………………….... ………           ลงชื่อ……………………………..…
(.........................................................)                     (............................................)

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม                                             หัวหน้างานผู้รับรอง