๕ มีนาคม ๒๕๕๔-“TJA 56th Anniversary”

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
“TJA  56th Anniversary”
วันเสาร์ที่  ๕  มีนาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ห้อง Bangkok Convention  Center  ชั้น ๒๒
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


๑๗.๓๐ น.        ลงทะเบียน
๑๘.๐๐ น.        ดนตรีวง IHEAR
๑๘.๓๐ น.        พิธีกรกล่าวต้อนรับ
๑๘.๓๕ น.         วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ
๑๘.๔๐ น.        นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล
๑๘.๕๐ น.        พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว
๑. ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
๒. ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
๓. ประเภทข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
๑๙.๒๐ น.        ดนตรีวง IHEAR
๑๙.๓๐ น.     “ปรับรื้อเศรษฐกิจไทย รับมือขั้วอำนาจโลกใหม่”
วิทยากร
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล     อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร        ประธานสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
วีระ ธีรภัทรานนท์          สื่อมวลชนอิสระ
๒๐.๓๐ น.         ปิดงาน  / ดนตรีวง IHEAR