5 องค์กรหลักภาคธุรกิจและ 2 องค์กรวิชาชีพสื่อ แถลง “ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง” วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย. 10.30 น.

ด้วย สมาคมธนาคารไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ประชุมหารือถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศช่วงระยะเวลา ๕-๖ ปีที่ผ่านมา  ได้นำมาซึ่งความเสียหายต่อประชาชนและสังคม  โดยมีความเห็นร่วมกันในการจัดแถลงข่าว   “ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง”  เพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมสยามซิตี้  กทม.

///////////////////////////////////////////////////////////

 

กำหนดการแถลงข่าว
“ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง”
วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมสยามซิตี้  กทม.


ด้วย สมาคมธนาคารไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ประชุมหารือถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศช่วงระยะเวลา ๕-๖ ปีที่ผ่านมา  ได้นำมาซึ่งความเสียหายต่อประชาชนและสังคม  โดยมีความเห็นร่วมกันในการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต่างๆ
๑๐.๐๐ น.    ลงทะเบียน
๑๐.๓๐ น.    แถลงข้อเสนอ “ก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง”
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
นายธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย  
นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
๑๑.๐๐ น.    ผู้แทน ๕ องค์กรหลักภาคธุรกิจ และ ๒ องค์กรวิชาชีพสื่อที่ ร่วมลงนามในแถลงการณ์
๑๑.๑๐ น.    จบการแถลงข่าว