อบรม “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 5

 

 

เรียน    ผู้สมัครเข้ารับการอบรมโครงการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 5

ในนามของผู้จัดการอบรมโครงการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 5 มีความยินดีขอเรียนให้ทราบว่าท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโครงการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 5 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอิศรา และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ 15 มกราคม 2555 ณ  17 หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เพื่อให้การเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าอบรมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง สถาบันอิศรา และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการอบรมจึงใคร่มีเรื่องขอชี้แจง ดังต่อไปนี้

1. ห้องพัก ผู้จัดการอบรมได้จัด “ห้องพัก 2 คน” พร้อมอาหารเช้าให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ  17 หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  หมายเลขโทรศัพท์  032-478-273-5 จำนวน 1 คืน http://www.rtarf.mi.th/jaosumran/ (Check-in วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 และ Check-out วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 ภายในเวลา 12.00 น.)  สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์ ฯลฯ ผู้เข้าร่วมอบรมต้องรับผิดชอบเอง

2. การเดินทาง ผู้จัดการอบรมได้จัดพาหนะ รถตู้ รับส่งผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดยออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 7.00 น. และกลับมาส่งยังสมาคมนักข่าวฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเดินทางเองโดยไม่เดินทางไปพร้อมคณะ กรุณาแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า

3. หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่คุณพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล (เล็ก) โทร. 086-074-0005 คุณเทียมใจ ทองเมือง (แดง) สมาคมนักข่าวฯ โทร.089-6881972 และคุณวรรธะนี มหาวุฒิวงศ์ (ดาว) สถาบันอิศรา โทร.085-3373530

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอบรมในครั้งนี้

สถาบันอิศรา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

24 กันยายน 2553

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน”  รุ่นที่ ๕

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ ๑๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๕๕

ณ ๑๗ หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 

วันเสาร์ที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๕

๖.๓๐ น.         ลงทะเบียนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๗.๐๐ น.         ออกเดินทาง จาก กทม.

๘.๔๕ น.         เดินทางถึงที่พัก

๙.๐๐ น.         พิธีเปิดการอบรม

โดย    ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

บัญญัติ คำนูญวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

๙.๑๕ น.         รู้จักเธอ รู้จักฉัน รู้จักเรื่องสั้นประทับใจ

โดย     อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์     เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๓๐ น.       พักอาหารว่าง

๑๐.๔๕ น.       สนทนาพิเศษ จุดไฟนักข่าวก้าวสู่นักเขียน

โดย    รุ่งมณี เมฆโสภณ  เจ้าของผลงาน “คนสองแผ่นดิน” และ “ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด”

๑๒.๐๐ น.       อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.       กลวิธีการเขียน เรื่องสั้น รูปแบบต่างๆ

โดย     ชมัยภร แสงกระจ่าง   ที่ปรึกษา สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๑๕.๐๐ น.       อาหารว่าง

๑๕.๑๕ น.       พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียนเรื่องสั้น

โดย     เรวัตร พันธุ์พิพัฒน์ นักเขียนเรื่องสั้น-กวีซีไรท์

วัชระ สัจจะสารสิน นักเขียนรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๑ “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง”

ผู้ดำเนินรายการ วีระศักดิ์ พงศ์อักษร ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

๑๗.๐๐ น.       ประเมินผลการสัมมนาประจำวัน

๑๘.๐๐ น.       อาหารเย็น

๑๙.๐๐ น.       เส้นทางสู่นักเขียนมืออาชีพ

โดย     ประชาคม ลุนาชัย   นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด

ผู้ดำเนินรายการ  เพทาย กันนิยม  สื่อมวลชนอิสระ / ศิษย์เก่าปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่น ๒

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

๘.๓๐ น.         ทบทวนการสัมมนาวันแรกและแบ่งกลุ่ม

๙.๐๐ น.         ฝึกปฏิบัติ

๑๒.๐๐ น.       อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.       เส้นทางสู่เรื่องสั้นซีไรต์

โดย จเด็จ กำจรเดช เจ้าของผลงาน หนังสือรวมเรื่องสั้น แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ

ดำเนินรายการโดย ไพลิน รุ้งรัตน์

๑๓.๔๕ น.       วิจารณ์งานเขียนโดยวิทยากร

๑๕.๔๕ น.       อาหารว่าง

๑๖.๐๐ น.       พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม

๑๖.๓๐ น.       เดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ

******************************************************

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

อบรม ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่นที่ 5

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สถาบันอิศรา และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม  2555  ณ  17 หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด ภายในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม  2554 (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

นายนพปฎล รัตนพันธ์ กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สถาบันอิศรา และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม  2555  ณ  17 หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวในพื้นที่ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมไปพัฒนาการเขียน ข่าว สารคดีเชิงข่าว รายงานพิเศษ หรือการเขียนรูปแบบอื่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การสนทนาพิเศษ “จุดไฟนักข่าวก้าวสู่นักเขียน” เสวนา “ค้นชีวิต เคี่ยวคิด คัด-เขียน” กลวิธีการเขียน “เรื่องสั้น” รูปแบบต่างๆ “พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียนเรื่องสั้น” สนทนาเส้นทางสู่นักเขียนมืออาชีพ  เส้นทางสู่เรื่องสั้นซีไรต์  และการฝึกปฏิบัติการการเขียนเรื่องสั้น  พร้อมทั้งวิทยากรมือรางวัลอีกหลายท่าน

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมต้องส่ง 1.ใบสมัครพร้อม 2. งานเขียนความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้าเอ 4  มายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางอีเมลล์ reporter@inet.co.th หรือโทรสาร. 02-668-7505 ภายในภายในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม  2554 (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) รายละเอียดโทร. 02-668-9422

 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบม

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////