รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ยื่นขอทุนการศึกษา ประจำปี 2555

 

รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ยื่นขอทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2555   เพื่อรอพิจารณารายชื่อในวันที่ 20 เมษายน พศ. 2555
ลำดับ ประเภททุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน สังกัด ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน
1 ต่อเนือง นาย ศุภพจน์  สุภาคง แนวหน้า มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ ภูมิไผท  สุภาคง
2 ต่อเนื่อง นาย ธนพล  ปิยสิรานนท์ บิซิเนสวัน ปวช. 3 นส ปวีณา  ปิยสิรานนท์
3 ต่อเนื่อง นาย วรวุฒิ  เดือนขาว ทีวี.ช่อง3 มัธยมศึกษาปีที่1 ดช พรเทพ เดือนขาว
4 ต่อเนื่อง นาย สุนนต์  คชพันธุ์ แนวหน้า มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ น้ำฟ้า  คชพันธุ์
5 ต่อเนื่อง นส สุดารัตน์  งามพิรุณตระกูล เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ชินดนัย  งามพิรุณตระกูล
6 ต่อเนื่อง นาย สุรเชษฐ  ศิลานนท์ พิมพ์ไทย มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ กนกนันท์  ศิลานนท์
7 ต่อเนื่อง นาย ชิษณุชา  เรืองศิริ ฐานเศรษฐกิจ มัธยมศึกษาปีที่2 ดช กาญจน์ภพ  เรืองศิริ
8 ต่อเนื่อง นาย ไกรสีห์  เวชรักษ ไทยรัฐ มัธยมศึกษาปีที่2 ดช แทนไท  เวชรักษ์
9 ต่อเนื่อง นาย จารึก  เรืองเกษม พิมพ์ไทย มัธยมศึกษาปีที่2 ดช จิรายุ  เรืองเกษม
10 ต่อเนื่อง นส อรวรรณ จารุวัฒนะถาวร โลกวันนี้ มัธยมศึกษาปีที่3 ดช อิสรา  สุขเกษม
11 ต่อเนื่อง นส ทิพวิมล  จันทาทับ แนวหน้า ปวช.3 นาย ณพดล รัตนโชคไชย
12 ต่อเนื่อง นาย จเร  ขำอรุณ แนวหน้า มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ ศศธร  ขำอรุณ
13 ต่อเนื่อง นาง สุดใจ  บูรณะกิจ เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ ชวัลรัตน์  บูรณะกิจ
14 ต่อเนื่อง นาง จินดา  เมฆวัฒนา เส้นทางเศรษฐกิจ มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ ชนิสรา  เมฆวัฒนา
15 ต่อเนื่อง นาย เรวัติ  อินทนงลักษณ์ ข่าวหุ้น มัธยมศึกษาปีที่4 นส วิริญจ์  อินทนงลักษณ์
16 ต่อเนื่อง นาง พรจิตร  แก้วไพรสี ประชาติธุรกิจ มัธยมศึกษาปีที่4 นาย พุฒิเมธ  แก้วไพรสี
17 ต่อเนื่อง นาย สำเริง  บุญมี มติชน มัธยมศึกษาปีที่5 นาย กรวิชญ์  บุญมี
18 ต่อเนื่อง นาย สหทัศน์  นิลวัลย์ มติชน มัธยมศึกษาปีที่6 ดช นิธิโชติ  นิลวัลย์
19 ต่อเนื่อง นาง ทองนากศิริวิ  เหล่าวงษ์โคตร มติชน มัธยมศึกษาปีที่6 นส ณัฐวีรกานต์  เหล่าวงษ์โคตร
20 ต่อเนื่อง นาย สมควร  สีเน ไทยรัฐ มัธยมศึกษาปีที่6 นาย ณัฐพงษ์  สีเน
21 ต่อเนื่อง นาย พนอ หลิมไทยงาม บ้านเมือง ปวส.2 นาย สรวิศ  หลิมไทยงาม
22 ต่อเนื่อง นาย ศุภกิจ  วัณโณ ไทยรัฐ อุดมศึกษาปีที่2 นาย โสภณัฐ  วัณโณ
23 ต่อเนือง* นาย ภักดี  สุขเพิ่ม เดอะเนชั่น มัธยมศึกษาปีที่5 นส ภูริชญา  สุขเพิ่ม
24 ต่อเนื่อง* นาง ดวงฤทัย  ผ่องใส เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ กชรัตน์  ผ่องใส
25 ต่อเนื่อง* นส ฤดี  พิริยะพงษ์พันธ์ เอเอสทีวีผู้จัดการ มัธยมศึกษาปีที่1 ดช คามนันท์  ชวนะธิต
26 ต่อเนื่อง* นาย เกรียงศักดิ์  เยี่ยงศุภพานนทร์ เอเอสทีวีผู้จัดการ มัธยมศึกษาปีที่2 ดช นาธาร  เยี่ยงศุภพานนทร์
27 ต่อเนื่อง* นาง สุวรรณรักษ์  เทพนอก ประชาติธุรกิจ มัธยมศึกษาปีที่2 ดญ ธิดารัตน์  เทพนอก
28 ต่อเนื่อง* นส. เชาวลี  ชุมขำ เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ วิสาขา  มีปรีดี
29 ต่อเนื่อง* นาย ธีรยุตร์  สันธากร เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่4 นส เมญาณี  สันธากร
30 ต่อเนื่อง* นาย ชัยยศ  สำราญพันธ์ เอเอสทีวีผู้จัดการ อุดมศึกษาปีที่1 นาย ณ ภัทร์  สำราญพันธ์
31 ต่อเนื่อง* นาย ประพันธ์  สุขทะใจ เอเอสทีวีผู้จัดการ อุดมศึกษาปีที่1 นาย พฤกษ์  สุขทะใจ
1 ส่งเสริม นส ลฎาภา  ทิวะสิงห์ แนวหน้า อนุบาล1 ดช เติมเต็ม  ธไบวัส ไมเออร์
2 ส่งเสริม นาย ธวัชชัย  ปุณณะรัตน์ แนวหน้า อนุบาล1 ดญ สิรินธรัตน์  ปุณณะรัตน์
3 ส่งเสริม นส จินทิมา  ตันตราภรณ์ เอเอสทีวีผู้จัดการ อนุบาล1 ดญ สุทธิจิตต์  ตันตราภรณ์
4 ส่งเสริม นาย สุพจน์  ศิลปงาม ไทยรัฐ อนุบาล1 ดช กฤษธเนศ  ศิลปงาม
5 ส่งเสริม นส วรรณศิริ  สุวรรณคีรี ประชาติธุรกิจ อนุบาล1 ดญ ปาลิดา  วงศ์วาน
6 ส่งเสริม นส มณีรัตน์  มีนา โคลสอัพ ทีวี อนุบาล1 ดญ จันทรัสม์  มีนา
7 ส่งเสริม นาง มยุรี  โสตถิชียอาภรณ์ แนวหน้า อนุบาล2 ดญ มนัสนันท์  โสตถิชัยอาภรณ์
8 ส่งเสริม นาย มณเฑียร  อินทะเกตุ คมชัดลึก อนุบาล2 ดญ กุลนัดดา  อินทะเกตุ
9 ส่งเสริม นาย จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์ ไทยรัฐ อนุบาล2 ดช ฐพัชร์  สิทธิโชติพงศ์
10 ส่งเสริม นาง พานิช  บัณฑิราภิวัฒน์ เดลินิวส์ อนุบาล2 ดช พานิช  บัณฑราภิวัฒน์
11 ส่งเสริม นาง ปาริชาติ  ป่าเขตต์ แนวหน้า อนุบาล3 ดช ธนันชัย  นานคงแนบ
12 ส่งเสริม นาง จันทวรรณ  แก้วสุวรรณ เดลินิวส์ อนุบาล3 ดช สัจจะ  แก้วสุวรรณ
13 ส่งเสริม นาง ศิริพร  วาสะศิริ โลกวันนี้ อนุบาล3 ดช อภิวิชญ์  วาสะศิริ
14 ส่งเสริม นาย นพคุณ  นาฎกรสูตร เอเอสทีวีผู้จัดการ อนุบาล3 ดช วิสิทธิ์พล  นาฎกระสูตร
15 ส่งเสริม นาง ปริศนา  ทับดวง มติชน อนุบาล3 ดช ปร์วีร์  ทับดวง
16 ส่งเสริม นาย ประภาส  ขุนสงคราม ไทยรัฐ อนุบาล3 ดช สาระวิน  ขุนสงคราม
17 ส่งเสริม นาง พิมพ์สุจี ญาณนะพงศ์ เอเอสทีวีผู้จัดการ ประถมศึกษาปีที่1 ดญ พิมพ์มาดา  ญาณนะพงศ์
18 ส่งเสริม นาย ศึกษา  วงศ์จินดา ทีวี.ช่อง5 (ข่าวเที่ยง) ประถมศึกษาปีที่1 ดญ ชลธิชา  วงศ์จินดา
19 ส่งเสริม นาง อุษา  มีชารี เดลินิวส์ ประถมศึกษาปีที่1 ดญ กอดี  สัวรรณฤทธิ์
20 ส่งเสริม นาง จำรัตน์  พูลทรัพย์ มติชน ประถมศึกษาปีที่1 ดญ ดี  พูลทรัพย์
21 ส่งเสริม นาย สังคม  เพชรศรีกอง คมชัดลึก ประถมศึกษาปีที่1 ดช แทนคุณ  เพชรศรีกอง
22 ส่งเสริม นาย นภดล  ศรีทวีกาศ คมชัดลึก ประถมศึกษาปีที่1 ดช เอราวัณ  ศรีทวีกาศ
23 ส่งเสริม นาง ออมรัก  บุศยโล่ ไทยรัฐ ประถมศึกษาปีที่1 ดช ธนดล  บุศยโล่
24 ส่งเสริม นาย วรพจน์  เที่ยงตรง โลกวันนี้ ประถมศึกษาปีที่1 ดช วิกร  เที่ยงตรง
25 ส่งเสริม นาย ณรงค์พันธ์  ปลื้มจิตต์ เดลินิวส์ ประถมศึกษาปีที่1 ดช ชวัลวิทย์  ปลื้มจิตต์
26 ส่งเสริม นาย สุทธา  ทางดี สำนักข่าวทีนิวส์ ประถมศึกษาปีที2 ดญ ถลัชนันท์  ทางดี
27 ส่งเสริม นาย สุวสรรค์ ชมแก้ว ไทยรัฐ ประถมศึกษาปีที่2 ดญ วฤนทร  ชมแก้ว
28 ส่งเสริม นาย ณัฐฉัฎฐ  เอกธนาโสภาพันธุ์ บ้านเมือง ประถมศึกษาปีที่2 ดช กันตพัฒนต์  เอกธนาโสภาพันธุ์
29 ส่งเสริม นาย อาวุธ  มะณีแสง บ้านเมือง ประถมศึกษาปีที่2 ดช ณัฐนนท์  มะณีแสง
30 ส่งเสริม นาง นภาภรณ์  กิตติทวีสิน มติชน ประถมศึกษาปีที่2 ดญ นันทนัท  กิตติทวีสิน
31 ส่งเสริม นาย เจริญชัย  ดุดมพาณิชวงศ์ สยามรัฐ ประถมศึกษาปีที่2 ดช ภัคพล  อุดมพาณิชยวงศ์
32 ส่งเสริม นาย เปรียง  เจริญรัมย์ เดลินิวส์ ประถมศึกษาปีที3 ดญ กรรณิการ์  เจริญรัมย์
33 ส่งเสริม นาง นาตยา  คชินทร เดลินิวส์ ประถมศึกษาปีที่3 ดช ภูมิรพี  คชินทร
34 ส่งเสริม นาง ยุวนันต์  สวัสดิ์วงษ์ เดลินิวส์ ประถมศึกษาปีที่3 ดช ภาคิน สวัสดิวงษ์
35 ส่งเสริม นาย สมพงษ์  แหวนจะโป๊ะ มติชน ประถมศึกษาปีที่3 ดช พงศภัค  แหวนจะโป๊ะ
36 ส่งเสริม นาย พงษ์เทพ  ทับบุรี มติชน ประถมศึกษาปีที่3 ดช พงษ์พิชิต  ทับบุรี
37 ส่งเสริม นาย สุบิน  น้ำจันทร์ มติชน ประถมศึกษาปีที่3 ดช พชรพงศ์  น้ำจันทร์
38 ส่งเสริม นาง วราภรณ์  สุวรรณประเสริฐ ไทยรัฐ ประถมศึกษาปีที่3 ดญ พิชชากร  สุวรรณประเสริฐ
39 ส่งเสริม นาย กฤษดา  พันธ์สุ สยามรัฐ ประถมศึกษาปีที่3 ดช ณัฐวุฒิ  พันธ์สุ
40 ส่งเสริม นาง พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด เดลินิวส์ ประถมศึกษาปีที่3 ดช ปัสกาล   อ่องสะอาด
41 ส่งเสริม นาย อดิเรก  อินต๊ะพรม ไทยรัฐ ประถมศึกษาปีที่3 ดช สรรเพ็ชร  อินต๊ะพรม
42 ส่งเสริม นาย กฤษดากร  รณยุทธเสนีย์ บ้านเมือง ประถมศึกษาปีที่3 ดญ พุทธิดา  รณยุทธเสนีย์
43 ส่งเสริม นาง ศรีสุดา  จันทรสีมา เอเอสทีวีผู้จัดการ ประถมศึกษาปีที่3 ดญ วราลี จันทรสีมา
44 ส่งเสริม นส ณิฌา  ฐิติชีวิน เดลินิวส์ ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ภิญชญานิจฉ์  ประดิษฐ์พงษ์
45 ส่งเสริม นาย นิติ  โมราวรรณ แนวหน้า ประถมศึกษาปีที่4 ดช ชลเทพ  โมราวรรณ
46 ส่งเสริม นาง อรพิน  อุตตมางคพงศ์ แนวหน้า ประถมศึกษาปีที่4 ดญ อิงรัก  อุตตมางคพงศ์
47 ส่งเสริม นส ศะศิมา ใจชุ่ม เดลินิวส์ ประถมศึกษาปีที่4 ดช ศิริพงษ์  ศรีสมบัติ
48 ส่งเสริม นาย คมน์  เครือวัลย์ ไทยทีวีสีช่อง3 ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ศุภัชฌา  เครือวัลย์
49 ส่งเสริม นาง ดาวเรือง  วรจินดา เดลินิวส์ ประถมศึกษาปีที่4 ดช ภาสวิชญ์  วรจินดา
50 ส่งเสริม นาง ชาลินี  แก้วคงคา มติชน ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ชวาลินี  แก้วคงคา
51 ส่งเสริม นาย สุทธา  พิมาลัย ไทยรัฐ ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ธนวรรณ  พิมาลัย
52 ส่งเสริม นาย ศิริโรจน์  ศิริสวัสดิ์ ข่าวหุ้น ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ญาณิศา  ศิริสวัสดิ์
53 ส่งเสริม นาง นุจรีย์  มหัดสะและ ข่าวหุ้น ประถมศึกษาปีที่4 ดช กิตติพงศ์  หมัดสะและ
54 ส่งเสริม นาง ณฐกร  ขุนทอง ประชาติธุรกิจ ประถมศึกษาปีที่4 ดญ ยุวพักตร์  ขุนทอง
55 ส่งเสริม นส ชุลพร  บุตรโคตร TCIJ ประถมศึกษาปีที่4 ดญ มีณนรีย์  เกียรติโอภาส
56 ส่งเสริม นาย ประเสริฐ  ภาคภูมิวุฒิกุล ไทยรัฐ ประถมศึกษาปีที่4 ดช พิชญะ  ภาคภูมิวุฒิกุล
57 ส่งเสริม นาย สมจิตร  บุญแจ้ง ไทยรัฐ ประถมศึกษาปีที่4 ดช พุฒิพงศ์  บุญแจ้ง
58 ส่งเสริม นาย สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า ไทยรัฐ ประถมศึกษาปีที่4 ดช ตุลวิภัทร  อุ่นหล้า
59 ส่งเสริม นาย เกริกชัย  ซุ่นพงศ์ มติชน ประถมศึกษาปีที่4 ดญ กิตติญาภรณ์  ซุ่นพงศ์
60 ส่งเสริม พลศักดิ์  สุพร สยามรัฐ ประถมศึกษาปีที่4 ดช พลพร  แพรงาม
61 ส่งเสริม นาย เปี่ยมศักดิ์  สุวรรณ แนวหน้า ประถมศึกษาปีที่5 ดช หิรัญรักษ์  สุวรรณ
62 ส่งเสริม นาง จุฬาภรณ์  กุดวิเทศ เอเอสทีวีผู้จัดการ ประถมศึกษาปีที่5 ดช ภัทร์ดนัย  ผ่องใส
63 ส่งเสริม นาย ชาญชัย  หลำสำเริง ไทยรัฐ ประถมศึกษาปีที่5 ดญ ณัฐชยา  หลำสำเริง
64 ส่งเสริม นส ศุภรดา  กาญพระรักษา มติชน ประถมศึกษาปีที่5 ดช ศุภลักษณ์  อุเทศ
65 ส่งเสริม นาง สารภี  นำธรรมวงศ์ ประชาติธุรกิจ ประถมศึกษาปีที่5 ดญ เกสรา  นำธรรมวงศ์
66 ส่งเสริม นาย ปิยะบุตร  อนุกูล ไทยรัฐ ประถมศึกษาปีที่5 ดช ปวริช  อนุกูล
67 ส่งเสริม นาง จันทร์เพ็ญ  เจนนภาภัณฑ์กิจ ไทยรัฐ ประถมศึกษาปีที่5 ดญ เปมิกา  เจนนภาภัณฑ์กิจ
68 ส่งเสริม นาย สฤษดิ์  ดวงโสภา มติชน ประถมศึกษาปีที่5 ดช เกลียว  ดวงโสภา
69 ส่งเสริม นาย ฐานิศร์  สมิตานนท์ เดลินิวส์ ประถมศึกษาปีที่6 ดช ฐาฤทธิ์  สมิตานนท์
70 ส่งเสริม นาย ศิราเมษฐ์  แกล้ววิกย์กรรรม มติชน ประถมศึกษาปีที่6 ดช อธิปพัฒน์  แกล้ววิกย์กรรม
71 ส่งเสริม นาย ชัชพัชร  ทองกรณ์ บ้านเมือง ประถมศึกษาปีที่6 ดช ชญานิน  ทองกรณ์
72 ส่งเสริม จสต. กริชภิญญา  ปัจฉิมนันท์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิค ประถมศึกษาปีที่6 ดช ศุภณัฐ  ปัจฉิมนันท์
73 ส่งเสริม นาย วัฒนา  ค้ำชู คมชัดลึก ประถมศึกษาปีที่6 ดช วีรภัทร  ค้ำชู
74 ส่งเสริม นาย ชูชัย  สระแก้ว สยามรัฐ ประถมศึกษาปีที่6 ดช ภูริณัฐ  สระแก้ว
75 ส่งเสริม นาง ณฐา  จิรอนันตกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ ประถมศึกาปีที่2 ดช ธนกฤต  จิรอนันตกุล
76 ส่งเสริม นาง สุภางค์  ศิริเดช เอเอสทีวีผู้จัดการ ประถมศึกาปีที่3 ดช ภูพิรัฐ  เพิ่มลาภ
77 ส่งเสริม นาย บุญนาค  แสงเจือ โลกวันนี้ ประถมศึกาปีที่5 ดช แทนไท  แสงเจือ
78 ส่งเสริม นาง เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว ไทยรัฐ ประถมศึกาปีที่6 ดญ นันทชา แซ่เตียว
79 ส่งเสริม นาย ฉลาด  จันทร์เดช มติชน มัธยมศึกษาปี4 ดญ ทอฝัน  จันทร์เดช
80 ส่งเสริม นาย จักรฤทธิ์  นาคเสวี แนวหน้า มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ศุภณัฐ  นาคเสวี
81 ส่งเสริม นาย สุทธิพร  สุนทรชัย เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ สุญาณี  สุนทรชัย
82 ส่งเสริม นาย จีระ  กลิ่นหอม แนวหน้า มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ระพีพงศ์  กลิ่นหอม
83 ส่งเสริม นาง วาสนา  นิภากรพันธ์ แนวหน้า มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ชนาธิป  นิภากรพันธ์
84 ส่งเสริม นาย อาทิตย์  ชินวงศ์ บ้านเมือง มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ อนันตญา  ชินวงศ์
85 ส่งเสริม นาย เจษฎา  เหมือนวงศ์ มติชน มัธยมศึกษาปีที่1 ดช พีรพิชย์  เหมือนวงศ์
86 ส่งเสริม นาง มะลิวัลย์  ยงยุทธ คมชัดลึก มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ กีรติกา  ยงยุทธ
87 ส่งเสริม นาง ยุพิน  แสงฉาย ไทยรัฐ มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ฐิตกร  แสงฉาย
88 ส่งเสริม นาย ณรงค์วิทย์  ศรีวัฒนา ไทยรัฐ มัธยมศึกษาปีที่1 ดช ยศภัทร  ศรีวัฒนา
89 ส่งเสริม นาย ปรินทร  ภาวรรณ มติชน มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ ตรีทิพย์  ภาวรรณ
90 ส่งเสริม นส วัลลภา เสนาะจิตต์ เอเอสทีวีผู้จัดการ มัธยมศึกษาปีที่2 ดญ วริษา  เสนาะจิตติ
91 ส่งเสริม นาย คณาภพ  ทองมั่ง โลกวันนี้ มัธยมศึกษาปีที่2 ดญ ณัฐสมน  ทองมั่ง
92 ส่งเสริม นาย โชคชัย  บุณยะกลัมพ มติชน มัธยมศึกษาปีที่2 ดช วรเมธ  บุณยะกลัมพ
93 ส่งเสริม นาย สมบัติ  บำรุงวงษ์ สยามรัฐ มัธยมศึกษาปีที่2 ดญ ภัทรียา  บำรุงวงษ์
94 ส่งเสริม นาย สัจภูมิ  ลออ ไทยรัฐ มัธยมศึกษาปีที่2 ดญ ปณิสรา  ลออ
95 ส่งเสริม นาง ศิริรัตน์  เชื้อดี เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่2 ดญ จิรัชยา  เชื่อดี
96 ส่งเสริม นาย มาโนช  สาระศาลิน สยามรัฐ มัธยมศึกษาปีที่3 ดช ชาญเมธา  สาระศาลิน
97 ส่งเสริม นาย ธีระพงษ์ศักดิ์  สังฆะทิพย์ เอเอสทีวีผู้จัดการ มัธยมศึกษาปีที่3 ดช ธนากร  สสังฆะทิพย์
98 ส่งเสริม นาย เลอสรรค์  ศรีกนก มติชน มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ จิตนภา  ศรีกนก
99 ส่งเสริม นาง จริยา  พันธุ์ศรี คมชัดลึก มัธยมศึกษาปีที่3 ดช ญาณวัฒน์  พันธุ์ศรี
100 ส่งเสริม นาง ฐปนี  แก้วแดง ข่าวหุ้น มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ นัชชา แก้วแดง
101 ส่งเสริม นาย ฤทธิชัย  ชาวโพธิ์ ข่าวหุ้น มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ เบญจวรรณ  ชาวโพธิ์
102 ส่งเสริม นาย ลำแพน  วันเพ็ญ ข่าวหุ้น มัธยมศึกษาปีที่3 นส สุวิชญา  วันเพ็ญ
103 ส่งเสริม นส เกษแก้ว  เทพพิทักษ์ ไทยรัฐ มัธยมศึกษาปีที่3 ดช ธนาดล  เทพพิทักษ์
104 ส่งเสริม นาง ศศิมา  ดำรงสุกิจ เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่4 นส ภควีร์  ดำรงสุกิจ
105 ส่งเสริม นาง สุชาดา  รุจิโชค มติชน มัธยมศึกษาปีที่4 ดช สิทธิธัช  รุจิโชค
106 ส่งเสริม นาง วิมล  ทัศนบริบูรณ์ มติชน มัธยมศึกษาปีที่4 ดญ ชลธิชา  ทัศนบริบูรณ์
107 ส่งเสริม นาย ธานี   พงษ์โกศล ทีวีช่อง3 มัธยมศึกษาปีที่4 ดช ภิเษก  พงษ์โกศล
108 ส่งเสริม นาง ณัฎยาน์  หาญกล้า ข่าวหุ้น มัธยมศึกษาปีที่4 ดญ ปานวาด  สารฤทธิ์
109 ส่งเสริม นาย คงศักดิ์  ทองภักดี สยามกีฬารายวัน มัธยมศึกษาปีที่4 นส ณัฐภรณ์  ทองภักดี
110 ส่งเสริม นาย ชิงชัย  ชวนสมบูรณ์ศิริ บ้านเมือง มัธยมศึกษาปีที่4 ดญ ชิตานันท์  ชวนสมบูรณ์ศิริ
111 ส่งเสริม นาย สืบพงษ์  อุณรัตน์ เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่4 ดญ ณัฐชยา  อุณรัตน์
112 ส่งเสริม นาง จิรากร  พุ่มพวง ไทยรัฐ มัธยมศึกษาปีที่5 นาย อิศรา  ศรีเพ่ง
113 ส่งเสริม นส อัญชลี  ต่ายลีลาศ ข่าวหุ้น มัธยมศึกษาปีที่5 นส ณภัทร  ต่ายลีลาศ
114 ส่งเสริม นาง วิภา  เทพศิริ ไทยรัฐ มัธยมศึกษาปีที่5 นส ธีริศรา  เทพศิริ
115 ส่งเสริม นาง สมจิตต์  อิสระพินิจ ไทยรัฐ มัธยมศึกษาปีที่5 นส ชญานี  อิสระพินิจ
116 ส่งเสริม นาย สมเกียรติ  จำจด ไทยรัฐ มัธยมศึกษาปีที่5 นส วัสสริยา  จำจด
117 ส่งเสริม นาย สุขะวุฒิ  วรธรรม มวยสยาม มัธยมศึกษาปีที่6 นส อรุณวงศ์  วรธรรม
118 ส่งเสริม นาย สุรพล  ล่อใจ สยามกีฬารายวัน มัธยมศึกษาปีที่6 นาย ธราพล  ล่อใจ
119 ส่งเสริม นาย บุญมี  หยุบแก้ว คมชัดลึก มัธยมศึกษาปีที่6 นส วิภาวี  หยุบแก้ว
120 ส่งเสริม นส นิรมล  ชีวจินต์ เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่6 นาย ภาสกร  วินิจ
121 ส่งเสริม นาย เสริมศักดิ์  ทองศรีสุข เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่6 ดญ ฉัตรชนก  ทองศรีสุข
122 ส่งเสริม นาย ศักดิ์ชัยสิทธิ์  ศรีดาชาติ เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่6 นส วราพร  ศรีดาชาติ
123 ส่งเสริม นาง สุจิตรา  ศรีอินทร์ ประชาติธุรกิจ มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ กัญญาวีร์  ศรีอินทร์
124 ส่งเสริม นาง นภา  คงวัฒน์ เอเอสทีวีผู้จัดการ หปวช.1 นาย ณัฐพล  คงวัฒน์
125 ส่งเสริม นาย อดุลย์  ประพฤตดี ไทยรัฐ หปวช.1 นาย อานุภาพ  ประพฤติดี
126 ส่งเสริม นาง สุนทรีย์  มูฮำหมัด คมชัดลึก หปวช.2 นาย สหภาพ  ปานบัณฑิตย์
127 ส่งเสริม นาง สุชาดา  ปาทาน ไทยรัฐ หปวช.2 นาย ณัชศักย์  ปาทาน
128 ส่งเสริม นาย ประสัยห์  จารุรัตน์ เอเอสทีวีผู้จัดการ อ ปวช.1 นาย นิตินาท  จารุรัตน์
129 ส่งเสริม นาย อิทธิเทพ  กาญจนรัตน์ พิมพ์ทไทยรายวัน อปวช.1 นาย คุณากร  กาญจนรัตน์
130 ส่งเสริม นาย สมศักดิ์  ศรีกำเหนิด บ้านเมือง
131 ส่งเสริม นาย ปริญญา  สุวรรณมณี เดลินิวส์ มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ. ลัดดาว  สุวรรณมณี