พิธีปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับผู้บริหารสื่อมวลชน

พิธีปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ สำหรับผู้บริหารสื่อมวลชน

พิธ๊ปิดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซี ยนใน ปี ๒๕๕๘ สำหรับผู้บริหารสื่อมวลชน (ASEAN Intensive Course) โดยมีนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย และนายธนิต ธรรมสุคติ รองประธานบริษัท ทศภาค จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธี เมื่อ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย