ขอเชิญส่งนักข่าวในสังกัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการการรายงานข่าวต่างประเทศ-๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๖

ที่ ชขอ./๐๐๑/๑/๒๕๕๖

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวในสังกัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการการรายงานข่าวต่างประเทศ

เรียน     หัวหน้าบรรณาธิการ / บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการการรายงานข่าวต่างประเทศ

๒.แบบใบสมัครเข้าร่วมการอบรม

ด้วยปัจจุบันข่าวต่างประเทศเริ่มมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นและสำนักข่าวต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรอบโลก ชมรมนักข่าวอาเซียน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความรู้เรื่องอาเซียนและข่าวต่างประเทศแก่นักข่าว จึงได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการรายงานข่าวต่างประเทศ ในหัวข้อ จับประเด็นข่าวให้รู้เท่าทันสำนักข่าวต่างประเทศ” เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับนักข่าวในแผนกต่างประเทศสามารถเลือกประเด็นข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศมานำเสนอได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)

ในการนี้ จึง ขอเรียนเชิญท่านส่งนักข่าวในแผนกข่าวต่างประเทศ หรือแผนกข่าวที่เกี่ยวข้องที่มีอายุงานระหว่าง ๑-๕ ปี เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ (รับจำนวนจำกัด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ชมรมนักข่าวอาเซียน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวปิยะภรณ์ วงศ์เรือง)

ประธานชมรมนักข่าวอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: นเรศ เหล่าพรรณราย เลขานุการ ชมรมนักข่าวอาเซียน ๐๘๑-๘o๕๒๑๙๒

 

******************************************************************************************

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการการรายงานข่าวต่างประเทศ

หัวข้อ จับประเด็นข่าวให้รู้เท่าทันสำนักข่าวต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

 

๙.๐๐ – ๙.๑๕ น.                       พิธีเปิดการอบรม

- กล่าวต้อนรับโดย ประธานชมรมนักข่าวอาเซียน

- เปิดอบรมโดย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๙.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.         บรรยาย  “จับประเด็นข่าวอย่างไร ให้รู้เท่าทันสำนักข่าวต่างประเทศ

โดย       คุณบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์

อดีตบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

(พักอาหารว่างระหว่างการบรรยาย)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.       อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.       ฝึกปฏิบัติการจับประเด็นและเขียนข่าวต่างประเทศ

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.      บรรยาย “การไหลเวียนของข่าวสารกับบทบาทของ สำนักข่าวต่างประเทศ”

โดย       คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

๑๕.๐๐ – ๑๕.๔๕ น.      แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานการฝึกปฏิบัติฯ

๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.       พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

 

***************************************************************************

แบบใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการการรายงานข่าวต่างประเทศ

“จับประเด็นข่าวให้รู้เท่าทันสำนักข่าวต่างประเทศ”

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน  (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)

 

๑. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) …………………………………นามสกุล…………………………….……………ชื่อเล่น …………........

วัน-เดือน-ปีเกิด………..…………………........……..………………อายุ ………….…….…..ปี………………..………..เดือน

ชื่อหนังสือพิมพ์..…….. ………….……………………………ตำแหน่ง ……………..……………………………..……………

ประสบการณ์การทำข่าว…………………………………….……………………ปี…….........……………………….……เดือน

โทรศัพท์……………….……………..……….…โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………………โทรสาร…………………….

Email:…………………………………………………………………………..………………………………………………

๒. ประวัติการศึกษา

(  )  ระดับปริญญาตรีคณะ......................................…… ………….สาขาวิชา........................................….

สถาบันการศึกษา.......................................................……………………….ปีที่จบพ.ศ................................

(  ) ระดับปริญญาโทคณะ.............................……….…………..………………สาขาวิชา.....................................

สถาบันการศึกษา.................................…………………….……………......ปีที่จบ พ.ศ.................…...........

(  )    อื่น ๆ...................................................................................……………………………………........

๓. ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำข่าวต่างประเทศ........................ปี ผลงานสำคัญที่เคยได้รับการเผยแพร่...............................................

ประวัติการเข้าร่วมศึกษาดูงาน/ทุนทำข่าว ในต่างประเทศ (ถ้ามี) ปีที่เข้าร่วม.................................................................

หน่วยงานที่ให้ทุน..............................................................ประเทศที่เคยศึกษาดูงาน...................................................

๔. ความคาดหวังจากการเข้าอบรมครั้งนี้....................................................................................................................

 

(…………………………………………..………………………………)

หัวหน้าข่าว / บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว…………………………………..…………

โทรศัพท์……………………………………………………

 

หมายเหตุ: กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วม มายังสมาคมนักข่าวฯ ทางโทรสาร 02-668-7505 / e-mail: tjareporter@gmail.com