ด่วน นักศึกษาร่วมโครงการพิราบน้อย 16 วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 8.00 น. พบกันที่ตึกทรู ถ.รัชดาภิเษก-อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 16

ด่วน นักศึกษาร่วมโครงการพิราบน้อย 16 วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 8.00 น. พบกันที่ตึกทรู ถ.รัชดาภิเษก

(ไม่ต้องมาสมาคมนักข่าวฯแล้วครับ)
และเตรียมของขวัญสำหรับเล่นเกมส์บัดดี่ จำนวน 2 ชิ้น
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อพี่เล็ก  086-074-0005
ขอบคุณครับ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

 

ผลการประกวดเรียงความส่งเข้าประกวดหัวข้อเรื่อง “นักข่าวสายพันธุ์ใหม่”  เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 16

มีผู้ส่งเรียงความทั้งหมด 40 คน คัดเลือกเหลือ 31 คน ดังนี้

ลำดับที่ คำหน้า ชื่อ-นามสกุล (ประกวดเรียงความ) สถาบัน
1 นส. ณัฐชา  อ่อนนวล ม.หอการค้าไทย
2 นส. สุรีย์  ชัยครา ม.หอการค้าไทย
3 นาย อำนาจ  สุขประเสริฐ มรภ.เทพสตรี
4 นาย จักรวาล  สำเหล่ทู ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
5 นาย พิชญ์  พรหมสงขา ณสกลนคร ม.มหาสาคาม
6 นส. หทัยชนก   บุญสวัสดิ์ ม.สงขลานครินทร์ -บริหารธุรกิจ
7 นาย ศุภสฤษฎ์  ตระกูลสฤษฎ์ ม.พายัพ
8 นาย วันเสด็จ  หมัดหร๊ะ มรภ.ภูเก็ต
9 นาย จีรศักดิ์  นวนน้อม มรภ.ภูเก็ต
10 นส. ธนัชญา  เมืองมูล ม.พายัพ
11 นส. นันทนา  เสนา ม.วลัยลักษณ์
12 นส. คณัสวรรณ  ภู่วัฒนาดิลกกูร มธ. ภาคอินเตอร์
13 นาย มนวิทุร  มุขยานุวงศ์ ม.เกษมบัณฑิตย์
14 นส. ณัชชา  อรวีระกุล จุฬาฯ
15 นาย เจตกมล  วิจิตรานุช ม.พะเยา
16 นส. นันท์ชุลิตา  โชติเทียนชัยวัต ม.เชียงใหม่
17 นส. รัตติกาล  ผั้นเครือ ม.เชียงใหม่
18 นาย เมธี  รัษฎานุกูล จุฬาฯ-อักษรศาสตร์
19 นส. เพ็ญนภา  กมลาสน์มรกต ส.การจัดการปัญญาภิวัฒน์
20 นส. ทิพกานต์  ทิพย์เหรียญ ส.การจัดการปัญญาภิวัฒน์
21 นาย จักรกริช  แก้วเทพ ส.การจัดการปัญญาภิวัฒน์
22 นส. ธัญญา  วาดวงษ์ ม.เนชั่น
23 นาย ธัญพิสิษฐ์  เลิศบำรุงชัย ม.เนชั่น
24 นส. ฌาวิตรา  พัฒนาอารยสกุล ม.เนชั่น
25 นาย ณภ  วัฒน์วัฒน ม.กรุงเทพ
26 นส. ธนิดา  จันทร์กระจ่าง มรภ.พระนคร
27 นาย เปรม  ปลี้มเนตร มรภ.พระนคร
28 นาย ภัทรณัฐ  แป้นกล่ำ ม.ศรีปทุม
29 นาย ศุภเดช  ศักดิ์ดวง มรภ.จันทรเกษม
30 นส. รุ่งนภา  แสงทอง มรภ.เชียงราย
31 นส. รัชนก  ธรรมขันธ์ มรภ.เชียงราย

 

และ นักศึกษาโควต้าสถาบันที่ส่งหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเข้าประกวด จำนวน 30 คน

ลำดับที่ คำหน้า ชื่อ-นามสกุล (โควต้า) สถาบัน
1 นส. ภัทราจารี  โพธิ์แดง ม.หอการค้า
2 นส. ภาสินี  พลับบุรี ม.บูรพา
3 นส. สุทธิรัตน์  คงเตี้ย ม.บูรพา
4 นส. นันทนาพร  อรินทมาโน ม.รังสิต
5 นส. วัชรินทร์  ฤทษ์งาม มรภ.สุนันทา
6 นาย นันทิพัฒน์  จันทร มรภ.สุนันทา
7 นส. จันทร์เพ็ญ  สังทอง มรภ.อุดรธานี
8 นาย พิรุณ  โฆสิตวัน ม.พายัพ
9 นส. วกุล  ยุทธศรี ม.ธรรมศาสตร์
10 นส. วาลิษา   มะตาระกี ม.ธรรมศาสตร์
11 นส. ชลชา  จงสถาวรวงษ์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
12 นส. พนิดา  ลาดเหลา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
13 นส. ไอยรินทร์   พุทธประสาทพร มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา
14 นส. อธิชา  สุขจิตสำราญ ม.ศิลปากร
15 นาย ศราวุธ  เกาะแก้ว ม.เกษมบัณฑิต
16 นส. อรอุษา  พรมอ๊อด จุฬาฯ
17 นส. วีนัสรินทร์  ศิริผล จุฬาฯ
18 นาย ศุภชัย  นาสมวาส ม.มหาสารคม
19 นส. ณัฐธิดา  มั่งไม้วัฒนา ม.ศรีปทุม
20 นาย พูนสวัสดิ์  สุดตะมา ม.รามคำแหง
21 นาย ณัฐกานต์  ตำสักสู ม.มหาสาคาม
22 นส. อามีเนาะ  อุเซ็ง มอ.ปัตตานี
23 นส. ปุณยนุช  ยุบลเมะ มอ.ปัตตานี
24 นาย ลิลิต  วรวุฒิสุนทร ม.เชียงใหม่
25 นส. คัทลียา  อุทา ม.เชียงใหม่
26 นาย อริญชย์  เมธีกุล ม.เกษตรศาสตร์
27 นาย ธัชภัทร  ปัญญาประทีป ม.เกษตรศาสตร์
28 นส. บุษราคัม  เพ็ชรวงษ์ ม.กรุงเทพ
29 นส. เบญจรัตน์  หลักบ้าน ม.กรุงเทพ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

คำชี้แจง เรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 16

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

เรียน     นักข่าวพิราบน้อยรุ่น 16

ในนามของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่น้องนักศึกษาได้แสดงความสนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 16   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 -วันอาทิตย์ที่ 11  สิงหาคม 2556   ณ โรงแรงภูเขางามรีสอร์ท   จ. นครนายก  โดยที่หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยเป็นหลักสูตรที่พัฒนา และจัดขึ้นเพื่อนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ต่อเนื่องมากว่า 15 ปีแล้ว มีนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมพิราบน้อยเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก

ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 

1. การแต่งกาย

ในวันแรกของการอบรมคือวันพฤหัสบดีที่  8 สิงหาคม  2556   เริ่มลงทะเบียนเวลา  6.00 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา เนื่องจากจะมีพิธีเปิดในช่วงเช้า  (สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสามารถมาอาบน้ำและเปลี่ยนชุดได้ ที่สมาคมนักข่านักหนังสือพิมพ์ฯ ) ส่วนในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงของการอบรม นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากเครื่องแบบนักศึกษาเป็นชุดลำลองได้  ส่วนวันอื่นๆ ของการอบรมนักศึกษาควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเนื่องจากจะต้องมีการลงพื้นที่ ทำข่าว

 

2. สิ่งที่ต้องเตรียมมา

2.1 ร่มหรือเสื้อกันฝน เนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูฝน นักศึกษาควรเตรียมเสื้อกันฝนหรือร่มมาด้วย

2.2  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือ แท็บเล็ต (ถ้ามี) สำหรับใช้ในการพิมพ์ข่าว ทำคลิปวิดีโอ

2.3 ยาประจำตัว  กรณีที่นักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาด้วย

2.4 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล / เอ็มพี3 (ถ้ามี)

2.5 Handy Drive (ถ้ามี)

2.6 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เล่มล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

2.7  ให้สมัคร Twitter พร้อมมี accout และศึกษาวิธีโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์มาด้วย

2.8  ศึกษาข้อมูล และประเด็นพื้นที่ จังหวัดนครนายก (เพื่อเตรียมตัวฝึกปฏิบัติจริง)

 

3. สถานที่ในการอบรม

3.1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กทม. ตรงข้าม รพ.วชิระ

โทร. 02-668-9422             โทรสาร 02-6687505

อีเมล์ tjareporter@gmail.com / www.tja.or.th

3.2 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก

คุณอัมพร  รักนาค  (หญิง)  โทร 081-826-6330 หรือ  สำนักงานขายกรุงเทพฯ

โทรศัพท์   02-961-0900-1     โทรสาร  02-961-0902

Mail : pknbkk99@gmail.com  /  WWW.PKNRESORT.COM

4. การเดินทาง / การเบิกค่าพาหนะ / และการพักค้าง

นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา เดินทางมาลงทะเบียนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือ

พิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.(ตรงข้าม รพ. วชิระ อยู่ระหว่างสี่แยกวังศุโขทัยและสี่แยกซังฮี้)  ในวันพฤหัสบดีที่ 8  สิงหาคม 2556   เวลา 06.00 น. (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้สมาคมฯทราบก่อนที่โทรศัพท์ 02-668-9422 / 086-0740005) แล้วเดินทางไปยังสถานที่สัมมนาโดยรถบัสที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ให้

สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สมาคมฯ สนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้กับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น 1 ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) โดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสาร สมาคมฯเหมาจ่ายในอัตราคนละ 200 บาท

ส่วนการพักค้างในโรงแรมนั้น นักศึกษาต้องพักค้างกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพศเดียวกัน

 

5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร. 086-074-0005  หรือ 02-668-9422  พี่เล็ก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท.  นว.พิเศษ/๑๔/๒๕๕๖

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง   ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดหัวข้อเรื่อง “นักข่าวสายพันธุ์ใหม่” เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๖

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายละเอียดการอบรมและใบลงทะเบียน จำนวน ๒ หน้า

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ ๑๖  ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่  ๘ - วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดหัวข้อเรื่อง “นักข่าวสายพันธุ์ใหม่” คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาที่ กำลังศึกษาด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ๓ ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ ๓ เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน

โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อมเรียงความหัวข้อ “นักข่าวสายพันธุ์ใหม่” ความยาว ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ มายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ทางโทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ e-mail : tjareporter@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒   เมื่อได้รับคัดเลือกและผ่านการอบรมดังกล่าวแล้วนักศึกษาจะต้องส่งข่าวเข้า Cyber reporter อย่างน้อย ๔ ชิ้นงานสัปดาห์ละ ๑ ชิ้น  / กรณีที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมให้ลงทะเบียน twitter แล้วส่งชื่อบัญชี twitter กลับมาที่อีเมล์สมาคมฯ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่น ๑๖

วันพฤหัสบดีที่  ๘ - วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖   ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก

หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๖

๒. วัน-เวลา

วันพฤหัสบดีที่  ๘ - วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

๓. สถานที่

๑. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

(ตรงข้าม รพ. วชิระ ติดกับ สน. สามเสน )

๒. ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก

๔. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

นักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ หรือเป็นนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน  โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อม เรียงความหัวข้อ “นักข่าวสายพันธุ์ใหม่” ความยาว ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ มายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕.สิ่งที่ต้องนำมาด้วย(ถ้ามี)

๑.หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฉบับล่าสุดของสถาบัน  ๒. เครื่องบันทึกเทป หรือ MP3   ๓. กล้องดิจิตอล / กล้อง DSLR     ๔. ยาประจำตัว     ๕.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค

๖. วันสุดท้ายของการรับสมัคร

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

๗. ค่าลงทะเบียน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

๘. การเดินทาง

๑. สมาคมฯ จัดเตรียมพาหนะรับ - ส่งนักศึกษาจากอาคารสมาคมนักข่าวฯ- สถานที่อบรมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมต้องเดินทางไปกับสมาคมฯ เท่านั้น

๒. สมาคมฯจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้กับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น ๒ ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น ๑ ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) โดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสาร นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

๙. ที่พัก

สมาคมฯ จัดเตรียมที่พักให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โดยจัดให้พักกับเพื่อนต่างสถาบันเพศเดียวกันเท่านั้น

๑๐. การแต่งกาย

๑.วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีพิธีเปิดการอบรม ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ๒. ส่วนในวันอื่น ๆ ที่มีการอบรม นักศึกษาควรแต่งกายสุภาพ เนื่องจากต้องมีการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการทำข่าวจริง

๑๑. เงื่อนไข

ต้องเข้าร่วมการอบรมจนจบหลักสูตร โดยสมาคมฯ จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในวันสุดท้ายของการอบรม และเมื่อผ่านการอบรมดังกล่าวแล้วนักศึกษาจะต้องส่งข่าวเข้า Cyber reporter อย่างน้อย ๔ ชิ้นงาน (สัปดาห์ละ ๑ชิ้นงาน)

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕

www.tja.or.th E-mail: tjareporter@gmail.com

๑๓. ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ใบลงทะเบียนส่งเรียงความเข้าประกวด หัวข้อ “นักข่าวสายพันธุ์ใหม่”

เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๖

วันพฤหัสบดีที่  ๘ - วันอาทิตย์ที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก

๑. ชื่อ (นาย/น.ส.) ……………………………นามสกุล ………………………………ชื่อเล่น…………………………

วัน-เดือน-ปีเกิด…………………………… อายุ……………………..……ปี………………………………..….เดือน

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ………คณะ………………………………สาขา/ภาควิชา ……………………………………

มหาวิทยาลัย/สถาบัน……………………………………………………………………………………………………

โทร.(……)………..…………โทรศัพท์มือถือ…………………Email:………………..…………………………………

 

๒. ประสบการณ์ในการฝึกงานหนังสือพิมพ์

(  ) เคย ฝึกงานหนังสือพิมพ์ ที่หนังสือพิมพ์…………………………เมื่อ…………………………………………

(  ) ไม่เคยฝึกงาน

ขอรับรองว่าข้อความในใบลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาฉบับนี้ เป็นความจริงทุกประการ

 

……………………………………………………

(………………………………………………………)

นักศึกษา

วันที่ ...............................................................................

หมายเหตุ: ส่งใบลงทะเบียนพร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ หัวข้อ “นักข่าวสายพันธุ์ใหม่” ขนาดความยาวไม่เกิน  ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔ กลับมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต เขตพระนคร กทม. ๑๐๓๐๐  โทรสาร ๐๒–๖๖๘–๗๕๐๕  e-mail : tjareporter@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กรณีที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมให้ลงทะเบียน twitter แล้วส่งชื่อบัญชี twitter กลับมาที่อีเมล์สมาคมฯ

//////////////////////////////////////////////////////////////

ดาวน์โหลดใบสมัครแบบพีดีเอฟ

////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 16

วันพฤหัสบดีที่ 8 – อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556

ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

06.30 – 09.00 น.

นิสิต นักศึกษาลงทะเบียน ณ สมาคมนักข่าวฯ

กิจกรรมที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พิธีเปิดการอบรม โดย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

09.00-10.30 น.

ออกเดินทางไปอาคารทรู  ทาวเวอร์

กิจกรรมที่ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น (ทัศนศึกษารับฟังการบรรยาย)

10.30- 12.00 น.

ออกเดินทางไปที่อบรม  โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  จ.นครนายก
ถึงสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 16 ไปห้องอบรม

13.45-14.30  น.

นักข่าวสายพันธ์ใหม่ (โลกของการสื่อสารใบใหม่จะต้องทำอย่างไร)

14.30-16.00  น.

-กลเม็ดเคล็ดลับ นักข่าวสายพันธุ์ใหม่

- คุณค่าข่าว (ฝึกคิด ค้นหา เลือกประเด็น และประเมินคุณค่า)

- การวางแผนทำข่าว (การหาข้อมูล แหล่งข้อมูล การใช้ข้อมูลข่าว)

โดย เย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข / เสถียร  วิริยะพรรณพงษา /พงษ์พิพัฒน์ บัญชานนท์

16.00-16.15  น.

พักอาหารว่าง

16.15-19.00 น.

-เพลิดเพลินกับเทคนิคสัมภาษณ์นอกตำรา

-เทคนิคเขียนและทำข่าว หลายแพลตฟอร์ม

โดย เย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข และทีมอบรม

-คุยกับบรรณาธิกร (จัดหน้า วางข่าว บรู๊ฟ เลือกภาพ)

โดย อนิรุตน์ มีสกุล อดีตบรรณาธิกรประชาชาติธุรกิจ

19.00-20.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

20.00-22.00  น.

-ชี้แจงโจทย์หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ : สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ และโซเชียล มีเดีย

โดย เย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข

-ประชุมหารือและวางแผนการทำงานกลุ่ม

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556


08.30 – 15.00 น.

-เทคนิคการถ่ายภาพ – วิดีโอ

โดย ณัฐพงศ์  มั่งคั่ง โปรดิวเซอร์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

-ลงพื้นที่ทำข่าวทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

15.00-18.00 น.

-ประชุมกองบก. / กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00-23.00 น.

-กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556


08.00 – 12.00 น.

-กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)


12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -16.15 น.

-พี่น้องชวนคุย  “กระตุก DNA กระเพื่อม IDEA คนสายพันธุ์ใหม่”

-หาคำตอบเรื่อง “จริยธรรมสื่อ”

โดย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์    แห่ง prasong.com

19.30-23.00  น.

งานเลี้ยงสังสรรค์พิราบน้อย

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556


08.30-12.00 น.

นำเสนอผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ วิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- ประกาศรางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม และดีเด่น

ผู้แทนสมาคมนักข่าวฯ  / ผู้แทน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

- มอบเกียรติบัตร

12.00 – 13.00 น.

รับทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

ชี้แจงกติกาการเข้าร่วมโครงการ TJA Cyber reporter

เลือกตั้งประธานรุ่นพิราบน้อย 16 / ประเมินผล

พิธีปิดการอบรม

16.30 น.

ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ