เชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง ๑-๔ ส.ค.๒๕๕๖

ที่ สขนท.  ๒๐๓/๑๔/๒๕๕๖

๔  กรกฎาคม ๒๕๕๖

 

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

เรียน    บรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. กำหนดการอบรม “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”

๒. ใบลงทะเบียน

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ  ได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ๑.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว  ๒.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ๓.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง ๔.เรียนรู้เรื่องอาวุธและการปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ ๕.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตในสถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ  โดยจะจัดขึ้นระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๑ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ ไมด้า กอล์ฟ คลับ จังหวัดกาญจนบุรี

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักข่าวและช่างภาพเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๒ คน โดยขอความกรุณาส่งชื่อนักข่าวและช่างภาพที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ E-mail: maewmeaw191@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ความร่วมมือจากท่านในการส่งนักข่าวเข้ารวมอบรม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  -  น.ส.ภัทราพร โพธิ์ทองสุข  โทร. ๐๘๙-๗๙๘๖๐๒๗

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

//////////////////////////////////////////////////

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

ณ ไมด้า กอล์ฟ คลับ จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

๐๘.๓๐ น.             ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ

๑๑.๓๐ น.              เดินทางถึงที่พัก ลงทะเบียน

๑๒.๐๐ น.              รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.              แนะนำหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”

โดย คุณเสด็จ บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

ผู้เข้าอบรมแนะนำตัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (แบ่งกลุ่ม)

แนะนำเนื้อหาการอบรม

  • การบริหารความเสี่ยง
  • การทำข่าวพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง

๑๔.๐๐ น.              การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว

โดย คุณสุมธ สมคะเน ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

๑๖.๐๐ น.               การเข้าทำข่าวพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในแต่ละสถานการณ์

โดย คุณมานพ ทิพย์โอสภ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

(จำลองสถานการณ์ชุมนุมประท้วง-เทรนเนอร์) เบา - กลาง - หนัก

** ภารกิจ ผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น ๓-๔  กลุ่ม เข้าพื้นที่ทีละกลุ่ม ตามสถานการณ์จำลองที่ถูกกำหนดไว้                                แต่ละกลุ่มไม่เห็นสถานการณ์ของกลุ่มอื่น /มีคนถ่ายวิดีโอ นำมาสรุปบทเรียน

๑๘.๐๐ น.              รับประทานอาหารเย็น

 

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๐๗.๐๐ น.              รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ น.              ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น.               ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าว

โดย คุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา เนชั่นทีวี

- การรายงานข่าวโดยหลีกเลี่ยง “วาทกรรมทางการเมือง

- การอธิบาย “บริบท” ในเนื้อหาข่าว

- Twitter

๑๒.๐๐ น.              รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

๑๘.๐๐ น.              รับประทานอาหารเย็น

 

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

๐๗.๐๐ น.              รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ น.              ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น. เรียนรู้เรื่องอาวุธและปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ

โดย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

๑๒.๐๐ น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.              การปฐมพยาบาล

  • § การรักษาชีวิตก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือ
  • § การหายใจ/ชีพจร/หัวใจ
  • § สำรวจเบื้องต้น (DRAB)
  • § การทำแผล ตามจุดต่างๆ
  • § การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๑๖.๐๐ น.               อาหารว่าง    

๑๖.๑๕ น.              ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จำลอง

๑๘.๓๐ น.             รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

๐๗.๐๐ น.              รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น.              ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา

๐๙.๐๐ น.               ทดสอบความเข้าใจทั้งหมด

๑๒.๐๐ น.              รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.              สรุปผลการทดสอบ จากการปฏิบัติของผู้เข้าอบรม ทีละขั้นตอน

๑๕.๐๐ น.              สรุปผลการอบรม พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร
๑๖.๐๐ น.               จบการสัมมนา เดินทางกลับ กทม.

 

-----------------------------------------------------------

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

ใบลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑ – วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

โรงแรมไมด้า กอล์ฟ คลับ กาญจนบุรี

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย / นาง / นางสาว)  ....................................... .ชื่อเล่น....................................................

Name (English) (MR./Mrs./Ms.)… ... ........................ ........................ ........................ .............................................

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ..................……......................... รหัสไปรษณีย์ …………....….โทรศัพท์………………….…โทรสาร.... .... .... .... .... ...

มือถือ.......... …………………..….Email: ……………………………………………………………………………………..

อายุ ……..……ปี     ปัจจุบันสังกัด  ......................................................................................................……………

การศึกษา  (  ) ปริญญาตรี คณะ………………………..…………….สาขาวิชา.............................................................

สถาบันการศึกษา....................................................ปีที่จบ พ.ศ..........................................................

(  )  ปริญญาโท คณะ.....................................................สาขาวิชา...............................................................

สถาบันการศึกษา...................................................ปีที่จบ พ.ศ.........................................................

(  )  อื่นๆ................................................................................................................................

ชื่อหน่วยงาน………........................................... …...ตำแหน่ง …........................อายุงาน...................... ปี

ลักษณะงาน

...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

ท่านมีประสบการณ์ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” หรือไม่ ถ้ามีกรุณา

...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

ความคาดหวังต่อการอบรม

...................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมตลอดการอบรม

 

ลงชื่อ…………………….... ………                                       ลงชื่อ……………………………..…

(..................................................)                       (............................................)

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม                                                          หัวหน้างานผู้รับรอง

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม -  น.ส.ภัทราพร โพธิ์ทองสุข  โทร  ๐๘๙-๗๙๘๖๐๒๗