ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคม ประจำปี 2557-วันที่ 27 เม.ย. 57 เวลา 9.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก และทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2557

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน  2557  เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

9.00 น.                     ลงทะเบียน

10.00 น.                     กล่าวเปิดโดย นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10.05 น.                     พิธีมอบเข็มที่ระลึกสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง

10.10 น.                     ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

10.15 น.                     พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗

11.00 น.                     ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๕๗

11.30 น.                     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

***หมายเหตุ                 กรุณาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ**

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 สนับสนุนโดย มูลนิธิซิเมนต์ไทย

ลำดับ ประเภททุน ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
1 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ เกสรา  นำธรรมวงศ์ นาง สารภี  นำธรรมวงศ์ ประชาชาติธุรกิจ
2 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ ณัฐชยา  หลำสำเริง นาย ชาญชัย  หลำสำเริง ไทยรัฐ
3 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ต่อสกุล  มณีรัตน์ นาย สาโรจน์  มณีรัตน์ ประชาชาติธุรกิจ
4 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช นันทเสฎ์  ศรีรัตนวงศ์ นาย พิชัย  ศรีรัตนวงศ์ ไทยรัฐ
5 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ภัทร์ดนัย  ผ่องใส นส จุฬาภรณ์  กุดวิเทศ ASTVผู้จัดการ
6 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ กนกนันท์  ศิลานนท์ นาย สุรเชษฐ  ศิลานนท์ พิมพ์ไทย
7 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ชญานิน  ทองกรณ์ นาย ชัชพัชร  ทองกรณ์ บ้านเมือง
8 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 4 นส วริษา  เสนาะจิตต์ นส วัลลภา  เสนาะจิตต์ ASTVผู้จัดการ
9 ต่อเนื่อง อุดมศึกษา ปี 1 นส ฉัตรชนก  ทองศรีสุข นาย เสริมศักดิ์  ทองศรีสุข เดลินิวส์
10 ต่อเนื่อง อุดมศึกษา ปี 1 นส เมญาณี  สันธากร นาย ธีรยุตร์  สันธากร เดลินิวส์

**ผู้ได้รับทุนต่อเนื่องต้องกรอก แบบฟอร์มของทางมูลนิธิซิเมนต์ไทย**

ดังนี้  1. แบบประวัติผู้ได้รับทุน 2. ใบสมัครผู้รับทุนและข้อมูลการศึกษา

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2557

ลำดับ ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน
1 อนุบาล 1 ดญ กัญญาณัฐ  วนะสุขสถิตย์ นาง มยุรี  วนะสุขสถิตย์
2 อนุบาล 1 ดช ธีร์วิพัฒน์  จันทร์ลอย นส วิชุดา  อ่อนศิลา
3 อนุบาล 1 ดช ศุภกร  หลิมไทยงาม นาย พนอ  หลิมไทยงาม
4 อนุบาล 2 ดช เติมเต็ม  ธไบอัส ไมเออร์ นส ลฎาภา  ทิวะสิงห์
5 อนุบาล 2 ดญ วรัญญา  พิกุลทอง นาย สนธยา  พิกุลทอง
6 อนุบาล 2 ดช โฆษิต  คำทวี นาย ชยันต์  คำทวี
7 อนุบาล 2 ดช ศุภวิชญ์  เดชแพง นาย อุทัย  เดชแพง
8 อนุบาล 2 ดช ปภังกร  จินดารัตน์ นาย อโนทัย  จินดารัตน์
9 อนุบาล 2 ดช ฉันทัช  อัศวชนานนท์ นาย วิบูลย์  อัศวชนานนท์
10 อนุบาล 2 ดญ พิชญาดา  วงษ์ฟัก นาย พิชญะ  วงษ์ฟัก
11 อนุบาล 3 ดญ ปาลิดา  วงศ์วานิช นาง วรรณศิริ  วงศ์วานิช
12 อนุบาล 3 ดช พศิน  ไช่ยศร นาย อาคม  ไชยศร
13 อนุบาล 3 ดญ จันทรัสม์  มีนา นส มณีรัตน์  มีนา
14 อนุบาล 3 ดช กฤษธเนศ  ศิลปงาม นาย สุพจน์  ศิลปงาม
15 อนุบาล 3 ดญ สุทธิจิตต์  อินทรประดิษฐ์ นส จันทิมา  ตันตราภรณ์
16 อนุบาล 3 ดช พีรวิชญ์  บัณฑราภิวัฒน์ นาย พานิช  บัณฑราภิวัฒน์
17 อนุบาล 3 ดญ ศตพร  อยู่ถนอม นาย อำพล  อยู่ถนอม
18 อนุบาล 3 ดช ภูวิช  แสงศัพท์ นาย เดชาธร  แสงศัพท์
19 อนุบาล 3 ดญ ภัทร์ฐรัฐ  สุดโต นาย ฐานิส  สุดโต
20 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดญ สิรินธรัตน์  ปุณณะรัตน์ นาย ธวัชชัย  ปุณณะรัตน์
21 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช ฐพัชร์  สิทธิโชติพงศ์ นาย จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์
22 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดญ มนัสนันท์  โสตถิชัยอาภรณ์ นาง มยุรี  โสตถิชัยอาภรณ์
23 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดญ ชาลิสา  เต๊ะเปีย นาย สันติ  เต๊ะเปีย
24 ประถมศึกษาปีที 2 ดช ธนันชัย  นานคงแนบ นส ปาริชาติ  ป่าเขตต์
25 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช ธีรภัทร  ศรีพารัตน์ นส กัญณัฎฐ์  บุตรดี
26 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดญ ณัฐปภัสร์  อ่องสะอา นาง พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด
27 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช สัจจะ  แก้วสุวรรณ นาง จันทวรรณ  แก้วสุวรรณ
28 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช ปร์วีร์  ทับดวง นาย วิชาตรี  ทับดวง
29 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช สุทธิทัต  สานสุวรรณ นส สุจิต  เมืองสุข
30 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดญ กุลนัดดา  อินทะเกตุ นาย มณเฑียร  อินทะเกตุ
31 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดญ ศศิวิมล  เมฆชัยภักดี นส สลักจิตร  ผิวพรรณ์
32 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช เตชินท์  เสนสอน นาย ศิวกร  เสนสอน
33 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช สาระวิน  ขุนสงคราม นาย ประภาส  ขุนสงคราม
34 ประถมศึกษาปีที 3 ดช วิกร  เที่ยงตรง นส รวีวรรณ  เสมอตระกูล
35 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดญ กอดี  สุวรรณฤทธิ์ นาง อุษา  มีชารี
36 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช ชวัลวิทย์  ปลื้มจิตต์ นาย ณรงค์พันธ์  ปลื้มจิตต์
37 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดญ กริยากร  เรืองเกษม นาย จารึก  เรืองเกษม
38 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช เอราวัณ  ศรีทวีกาศ นาย นภดล  ศรีทวีกาศ
39 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช รัชตะ  บัวนาค นส นภัสนันท์  ชูทอง
40 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดญ ดี  พูลทรัพย์ นาง จำรัตน์  พูลทรัพย์
41 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช ธนดล  บุศยโล่ นาง ออมรัก  บุศยโล่
42 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดญ ถลัชนันท์  ทางดี นาย สุธา  ทางดี
43 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช ณภัทร  ละออ นาย สัจภูมิ  ละออ
44 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช กันตพัฒน์  เอกธนาโสภาพันธุ์ นาย ณัฐฉัฎฐ  โสภาพันธุ์
45 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช ณัฐนนท์  มะณีแสง นาย อาวุธ  มะณีแสง
46 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช กานต์กวิน  หยุบแก้ว นาย บุญมี  หยุบแก้ว
47 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช ธนกฤต  จิรอนันตกุล นส ณฐา  จิรอนันตกุล
48 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช ภัคพล  อุดมพาณิชวงศ์ นาย เจริญชัย  อุดมพาณิชวงศ์
49 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดญ นันทนัท  กิตติทวีสิน นาง นภาภรณ์  กิตติทวีสิน
50 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดญ พิมพ์มาดา  ญาณนะพงศ์ นส พิมพ์สุจี  ญาณนะพงศ์
51 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดญ พุทธิดา  รณยุทธเสนีย์ นาย กฤษดากร  รณยุทธเสนีย์
52 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช ภูมิรพี  คชินทร นาง นาตยา  คชินทร
53 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช พงศภัค  แหวนจะโป๊ะ นาย สมพงษ์ แหวนจะโป๊ะ
54 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช ชนาสิน  สาระศาลิน นาย มาโนช  สารศาลิน
55 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช ณัฐวุฒิ  พันธ์สุ นาย กฤษดา  พันธ์สุ
56 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช สรรเพ็ชร  อินต๊ะพรม นาย อดิเรก  อินต๊ะหรม
57 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดญ กรรณิการ์  เจริญรัมย์ นาย เปรียง  เจริญรัมย์
58 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช พงษ์พิชิต  ทับบุรี นาย พงษ์เทพ  ทับบุรี
59 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช กิตติพศ  หมัดสะและ นาง นุจรีย์  หมัดสะและ
60 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ กิตติญาภรณ์  ซุ่นพงศ์ นาย เกริกชัย  ซุ่นพงศ์
61 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช ภาคิน  สวัสดิ์วงษ์ นาง ยุวนันต์  สวัสดิ์วงษ์
62 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ ญาณิศา  ศิริสวัสดิ์ นาย ศิริโรจน์  ศิริสวัสดิ์
63 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ ธนวรรณ  พิมาลัย นาย สุทธา  พิมาลัย
64 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช พิชญะ  ภาคภูมิวุฒิกุล นาย ประเสริฐ  ภาคภูมิวุฒิกุล
65 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช ตุลวิภัทร  อุ่นหล้า นาย สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า
66 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ มีณนรีย์  เกียรติโอภาส นส ชุลีพร  บุตรโคตร
67 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช พุฒิพงศ์  บุญแจ้ง นาย สมจิตร  บุญแจ้ง
68 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ ชวาลินี  แก้วคงคา นาง ชาลินี  แก้วคงคา
69 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช ศิริพงษ์  ศรีสมบัติ นส ศะศิมา  ใจชุ่ม
70 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช ชลเทพ  โมราวรรณ นาย นิติ  โมราวรรณ
71 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ ศุภัชฌา  เครือวัลย์ นาย คมน์  เครือวัลย์
72 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ ภิญชญานิจฉ์  ประดิษฐ์พงษ์ นส ณิฌา  ฐิติชีวิน
73 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช ภาสวิชญ์  วรจินดา นาง ดาวเรือง  วรจินดา
74 มัธยมศึกษาปีที่ 1 นาย เกลียว  ดวงโสภา นาย สฤษดิ์  ดวงโสภา
75 มัธยมศึกษาปีที่ 1 นาย ชนะกานต์  สระแก้ว นาย ชูชัย  สระแก้ว
76 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช หิรัญรักษ์  สุวรรณ นาย เปี่ยมศักดิ์  สุวรรณ
77 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช แทนไท  แสงเจือ นาย บุญนาค  แสงเจือ
78 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช นฤดล  รุจิโช่ค นาง สุชาดา  รุจิโชค
79 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ วนวรรณ  จันทรสีมา นาง ศรีสุดา  จันทรสีมา
80 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ อิงรัก  อุตตมางคพงศ์ นาง อรพิน  อุตตมางคพงศ์
81 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช พลพร  แพรงาม นาย พลศักดิ์  สุพร
82 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ศุภฤกษ์  อุเทศ นส. ศุภรดา  ญาณพระรักษา
83 มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ดญ เปมิกา  เจนนภาภัณฑ์กิจ นาง กรชนก  เจนนภาภัณฑ์กิจ
84 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช อธิปพัฒน์  แก้ววิกย์กรรม นาย ศิราเมษฐ์  แกล้ววิกย์กรรม
85 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ธีรกร  พุ่มพวง นาง จิรากร  พุ่มพวง
86 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ นันทชา  แซ่เตียว นส เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว
87 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช ศุภณัฐ  ปัจฉิมนันท์ นาง กริชภิญญา  ปัจฉิมนันท์
88 มัธยมศึกษาปีที 3 ดญ กัญญาวีร์  ศรีอินทร์ นาง สุจิตรา  ศรีอินทร์
89 มัธยมศึกษาปีที่ 3 นาย ภัทรธร  บุญสู นาง โนรี  กลิ่นดอกแก้ว
90 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดช ยศภัทร  ศรีวัฒนา นาย ณรงค์วิทย์  ศรีวัฒนา
91 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ อนันตญา  ชินวงศ์ นาย อาทิตย์  ชินวงศ์
92 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ ตรีทิพย์  ภาวรรณ นาย ปรินทร  ภาวรรณ
93 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดช ชนาธิป  นิภากรพันธ์ นาง วาสนา  นิภากรพันธ์
94 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ สุญาณี  สุนทรชัย นาย สุทธิพร  สุนทรชัย
95 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ กีรติกา  ยงยุทธ นาง มะลิวัณย์  ยงยุทธ
96 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นส ภัทิรา  วินิจ นส นิรมล  ชีระจินต์
97 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดญ ศาตพร  วันเพ็ญ นาย ลำแพน  วันเพ็ญ
98 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นาย พัฒน์ศักดิ์  บุณยะกลัมพ นาย โชคชัย  บุณยะกลัมพ
99 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดช ชาตบดินทร์  ชวนสมบูรณ์ศิริ นาย ชิงชัย  ชวนสมบรณ์ศิริ
100 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส ลัดดาว  สุวรรณมณี นาย ปริญญา  สุวรรณมณี
101 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นาย ธีรธร  สุนทรสุข นาย วิทิต  สุนทรสุข
102 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส จิตนภา  ศรีกนก นาย เลอสรรค์  ศรีกนก
103 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นาย ธนาดล  เทพพิทักษ์ นส เกษแก้ว  เทพพิทักษ์
104 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส นัชชา  แก้วแดง นาง ฐปนี  แก้วแดง
105 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส พรพนารัตน์  ส้มฉุน นาย ไชยรัตน์  ส้มฉุน
106 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส ปานวาด  สารฤทธิ์ นาง ณัฐยาน์  หาญกล้า
107 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส ณัฐชยา  อุณรัตน์ นาย สืบพงษ์  อุณรัตน์
108 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นาย กรวิชญ์  บุญมี นาย สำเริง  บุญมี
109 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส ทอฝัน  จันทร์เดช นาย ฉลาด  จันทร์เดช
110 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส วิริญจ์  อินทนงลักษ์ นาย เรวัติ  อินทนงลักษณ์
111 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส ณัฐภรณ์  ทองภักดี นาย คงศักดิ์  ทองภักดี
112 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส ชลธิชา  ทัศนบริบูรณ์ นาง วิมล  ทัศนบริบูรณ์
113 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส กนกนาท  ทรัพย์พานิช นาย ประภาส  ทรัพย์พานิช
114 ปวช 1 ดช ชินดนัย งามพิรุณตระกูล นส สุดารัตน์  งามพิรุณตระกูล
115 ปวช 1 นาย พรเทพ  เดือนขาว นาย วรวุฒิ  เดือนขาว
116 ปวช 1 นาย อานุภาพ  ประพฤติดี นาย อดุลย์  ประพฤติดี
117 ปวช 2 นาย ญาณวัฒน์  พันธุ์ศรี นาง จริยา  พันธุ์ศรี
118 ปวช 2 นาย ณัฐพล  คงวัฒน์ นาง นภา  คงวัฒน์
119 ปวช 3 นส ภควีร์  ดำรงสุกิจ นาง ศศิมา  ดำรงสุกิจ
120 ป.2 ดช พรศักย์  ดิลกกัลยากุล นาย พีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล
121 ม.1 ดช ธนาธร  มั่นวาที นาง อัญชลี  มั่นวาที
122 ม.5 นส ยอดขวัญ  เหล่าชูวงศ์ นาง ปนัดดา  เหล่าชูวงศ์