เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี “Thai Journalists Association 60th Anniversary”

ดูภาพบรรยากาศ งานวันนักข่าว 2558


 

 

 

 

เนื่องในโอกาสวันที่ ๕ มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน “นักข่าว” นับเป็นวาระสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งในโอกาสที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ก่อตั้งมาเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และนำเสนอความคิดเห็นในการสร้างสรรค์สังคม จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี “Thai Journalists Association 60th Anniversary”(ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘) ผู้มาร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรสื่อ, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์, นักข่าว, นักธุรกิจ, นักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน

ในการนี้ นอกจากจะมีการมอบรางวัลผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆแล้ว สมาคมฯยังได้จัดการอภิปรายพิเศษ“ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๑๕ น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“TJA 60th Anniversary”

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ

๑๗.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๘.๐๐ น.           ดนตรี

๑๘.๓๐ น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๑๘.๓๕ น. วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ

๑๘.๔๐ น.           นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล

๑๘.๕๐ น. พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว

๑. ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

๒. ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๓. ประเภทข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๑๙.๑๐ น.           อภิปรายพิเศษ ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ

มานิจ สุขสมจิตร

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

กวี จงกิจถาวร

สื่อมวลชนอิสระ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

๒๐.๑๕ น.           แนะนำคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดใหม่

๒๐.๒๕ น.          การบรรเลงดนตรี


หมายเหตุ เริ่มบริการอาหารเวลา ๑๘.๓๐ น.

พิธีกร วีณารัตน์ เลาหภคกุลและ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน