สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้โอนเงินบริจาคจำนวน ๑๖๘,๖๙๑ บาท ให้กับสหพันธ์นักหนังสือพิมพ์เนปาลแล้ว

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้โอนเงินบริจาคจำนวน ๑๖๘,๖๙๑ บาท ให้กับสหพันธ์นักหนังสือพิมพ์เนปาลเพื่อนำเงินไปช่วยเพื่อนสื่อมวลชนเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในประเทศเนปาลซึ่งเกิดขึ้นถึง ๒ ครั้งติดต่อกัน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โดยสื่อมวลชนในประเทศไทยได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวนดังกล่าวเนื่องในโอกาสที่สมาคมฯจัดงาน “For Friends in Nepal”  เมื่อวันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๘  สำหรับรายชื่อผู้บริจาคประกอบด้วย

๑. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จำนวน ๓๐.๐๐๐  บาท  ๒ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  จำนวน ๑๐.๐๐๐  บาท  ๓.สถาบันอิศรา จำนวน ๑๐.๐๐๐  บาท  ๔. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓.๐๐๐  บาท  ๕.ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๗.๐๐๐  บาท  ๖.ชมรมนักข่าวอาเซียน  จำนวน ๑.๐๐๐  บาท  ๗.สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จำนวน ๕.๐๐๐  บาท  ๘. นักข่าวสายทำเนียบรัฐบาล จำนวน ๑.๐๐๐  บาท  ๙.นักข่าวสายรัฐภา และ นักข่าวสายกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒,๒๙๐  บาท  ๑๐. นักข่าวประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้า  จำนวน ๓,๕๐๐  บาท   ๑๑. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๑  จำนวน ๗,๕๐๐  บาท   ๑๒. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๒   จำนวน ๓๑.๑๐๐  บาท   ๑๓. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๓   จำนวน ๑๐.๐๐๐  บาท  ๑๔. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๔    จำนวน ๑๐.๐๐๐  บาท   ๑๕. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๕   จำนวน ๑๕.๐๐๐  บาท   ๑๖.ดร.สุดารัตน์  ดิษยะวรรธนะ  จันทราวัฒนากุล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   จำนวน ๕.๐๐๐  บาท  ๑๗. นายวันชัย  วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ   จำนวน ๓.๐๐๐  บาท  ๑๘. ชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี   จำนวน ๓.๐๐๐  บาท   ๑๙. นางสาวนาตยา  เชษฐโชติรส  จำนวน ๒.๐๐๐  บาท  ๒๐. นายสวิชย์  บำรุงสุข  จำนวน ๒.๐๐๐  บาท   ๒๑. นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  จำนวน ๒.๐๐๐  บาท   ๒๒. นางสาวสุมนชยา  จึงเจริญศิลป์  จำนวน ๕๐๐  บาท   ๒๓. นายสมาน  สุดโต    จำนวน ๕๐๐ รูเปียร์    ๒๔. นายบวร  โทศรีแก้ว   จำนวน ๑.๐๐๐  บาท  ๒๕. พล.ท. หญิง  พันธุ์ทิพย์  รักษาเสรี  จำนวน ๕๐๐  บาท   ๒๖. นางสาวภัสราภรณ์  มงคลพรอุดม  จำนวน ๓๐๐  บาท   ๒๗. นางสาวเทียมใจ  ทองเมือง   จำนวน ๑.๐๐๐  บาท   ๒๘. นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล  จำนวน ๕๐๐  บาท    ๒๙. นายกนก  สิริกาญจน   จำนวน ๕๐๐  บาท ๓๐. นายวัสยศ  งามขำ  จำนวน ๑,๐๐๐ บาท