สมาคมนักข่าวฯยืนยันในจุดยืนเดิม สนับสนุนให้มีการปฏิรูปสื่อ ภายใต้หลักการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อ ให้มีการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน โดยมีกฎหมายรองรับ และมีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนทำหน้าที่ตรวจสอบสื่ออย่างเข้มข้น

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร โฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านภายใน15วัน นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 1 ใน 11 ด้านนั้น สมาคมนักข่าวฯเห็นว่า คณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน มีความสำคัญยิ่งต่อการปฏิรูปสื่อครั้งนี้ หลังจากสมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)เสนอแนวทางการปฏิรูปสื่อแบบถอยหลังเข้าคลองจนถูกต่อต้านจาก30องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน  

โฆษกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า เพื่อไม่ให้การปฏิรูปสื่อต้องเกิดปัญหาซ้ำรอยแบบสปท.สมาคมนักข่าวฯจึงขอเสนอคุณสมบัติของคณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อ ดังนี้ 1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น 2.ต้องมีแนวคิดสนับสนุนและส่งเสริมการกำกับกันเองขององค์กรสื่อ และสนับสนุนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนทำหน้าที่ตรวจสอบสื่อ 3.ต้องไม่มีแนวคิด"ควบคุมสื่อ"โดยให้ตัวแทนภาครัฐเข้าไปเป็นกรรมการในสภาวิชาชีพสื่อ ที่มีอำนาจลงโทษออกและเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้ 4. ต้องเป็นบุคคลเป็นที่ยอมรับขอสังคมไม่มีประวัติด่างพร้อย โดยเฉพาะในด้านการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและประชาชน  

"สมาคมนักข่าวฯยืนยันในจุดยืนเดิม เมื่อครั้งที่ตัวแทน 30 องค์กรสื่อ เข้าหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2560 ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการร่างกฎหมาย ที่ให้มีตัวแทนภาครัฐเข้าไปเป็นกรรมการสภาวิชาชีพ เปิดช่องให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งผิดหลักตรวจสอบถ่วงดุล ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และพร้อมสนับสนุนให้มีการปฏิรูปสื่อ ภายใต้หลักการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อ ให้มีการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน โดยมีกฎหมายรองรับ และมีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนทำหน้าที่ตรวจสอบสื่ออย่างเข้มข้น"โฆษกสมาคมนักข่าวฯ ระบุ  

นายปรัชญาชัย กล่าวด้วยว่า เมื่อมีคณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนแล้ว หวังว่าจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบในการพิจารณาในการจัดทำแผนการปฏิรูปอย่างทั่วถึง ตรงตามเจตนรมณ์ของกฎหมายดังกล่าวและตามเจตนารมณ์ของมาตรา77ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน