ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ทำข่าววิกฤตไม่ให้วิกฤต…บทเรียนจากแยกราชประสงค์”-27 ส.ค. 58

 

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

ทำข่าววิกฤตไม่ให้วิกฤต...บทเรียนจากแยกราชประสงค์

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

และ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามรพ.วชิระ ถนนสามเสน)

วิทยากร

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการ สำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ จิตแพทย์ และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

พันเอกชาญวิทย์ ราชธนบริบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารบก

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

นายอานนท์ บัวภา ตัวแทนนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ดำเนินรายการโดย

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

หลักการและเหตุผล

เหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้สังคมไทยเผชิญกับวิกฤตการณ์สาธารณะ (public crisis) อีกครั้งหนึ่ง และสังคมก็ต้องพึ่งพาสื่อมวลชนในการทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันจะช่วยคลี่คลายและช่วยการจัดการวิกฤตการณ์ที่กำลังคุกคามสังคมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและความมั่นคงอยู่ในขณะนี้ ในขณะเดียวกัน ประชาชนเองก็สามารถส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับคนในเครือข่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รวมถึง สื่อสังคมออนไลน์ก็ถูกสื่อมวลชนใช้เป็นแหล่งในการหาข่าวอีกด้วย

จากปรากฏการณ์การสื่อสารของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตภายหลังเกิดเหตุระเบิดดังกล่าว สื่อมวลชนถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต ท่ามกลางบริบทอุตสาหกรรมสื่อที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งอาจนำไปสู่การให้ความสำคัญกับคุณค่าข่าวเพียงบางประการ อาทิ ความสดทันเหตุการณ์ ความใกล้ชิด ขนาดของผลกระทบ ความขัดแย้ง ความเร้าอารมณ์ และความแปลกใหม่ เป็นต้น แต่อาจจะละเลยจริยธรรมบางประการในการนำเสนอข่าวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคม  อาทิ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการไม่เคารพต่อผู้เสียชีวิต การขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ การทำข่าวให้เป็นละคร การละเลยผลกระทบต่อความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของคนในสังคมที่เพิ่มผ่านภาวะวิกฤต เป็นต้น

ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ จึงจัดเวทีเรียนรู้ระหว่างนักวิชาชีพสื่อ เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการและนักศึกษา โดยจัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ทำข่าววิกฤตไม่ให้วิกฤต : บทเรียนจากแยกราชประสงค์” ขึ้น เพื่อถอดบทเรียนการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต โดยศึกษาจากกรณีการรายงานข่าวเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ ว่าสื่อควรเตรียมพร้อมอย่างไรในการทำข่าวในภาวะวิกฤตได้ตามบทบาทที่ถูกคาดหวังจากสังคมและสอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ อีกทั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพราะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของประเทศ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@