ลงทะเบียนราชดำเนินสนทนา เรื่อง การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ (Digital Marketing and Content Management in Media)

ที่ สขนท.นว พิเศษ /๑๖ / ๒๕๕๘

 

๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘

 

เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมราชดำเนินสนทนา เรื่อง

การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ  (Digital Marketing and Content Management in Media)

เรียน ท่านสื่อมวลชนทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.กำหนดการ  ๒ ตอบรับเข้าร่วมราชดำเนินสนทนาออนไลน์ ที่www.tja.or.th

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการทำงานข่าวในปัจจุบันให้มีคุณภาพและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยจะเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบคำถามนักข่าว ผ่านการจัดกิจกรรม ราชดำเนินสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในแวดวงสื่อสารมวลชนเพื่อนำไปสู่การเข้าใจปรากฏการณ์ และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและวิชาการสื่อต่อไป

ทั้งนี้จากสภาพของการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อที่สื่อมีหลากหลายช่องทางในการเข้าถึงผู้รับสารเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเนื้อหาที่ต้องตอบโจทย์แต่ละแพล็ตฟอร์ม เพื่อดึงดูดผู้รับสารให้มาติดตามเนื้อหาก็มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลายในสื่อดิจิทัล เวทีนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลสำหรับองค์กร แบรนด์ และคนทำสื่อ การวิเคราะห์และเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารที่แตกต่างกันบนสื่อดิจิทัล รูปแบบของการสื่อสาร เครื่องมือ การวัดผล เนื้อหา และการทำการตลาดกับเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล การนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ของสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ   จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมราชดำเนินสนทนา  เรื่อง การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม   ๒๕๕๘    เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ. ห้อง ๒-๐๒๒๕ อาคารหอประชุม ชั้น ๒  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมราชดำเนินสนทนา ลงทะเบียนออนไลน์ www.tja.or.th หรือที่ คุณพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล มือถือ ๐๘๖-๐๗๔-๐๐๐๕   โทรสาร ๐๒–๖๖๘-๗๕๐๕   e - mail: tjareporter@gmail.com   ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน

ในครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ลงทะเบียนออนไลน์คลิ้กที่นี้

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

กำหนดการ โครงการราชดำเนินสนทนา

หัวข้อ การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ

(Digital Marketing and Content Management in Media)

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ. ห้อง ๒-๐๒๒๕ อาคารหอประชุม ชั้น ๒

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.     ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   ราชดำเนินสนทนา

หัวข้อ การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ

(Digital Marketing and Content Management)

วิทยากร

คุณปาริชาติ สัมฤทธิ์จินดากุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

คุณศรีสุดา วินิจสุวรรณ์

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย พัฒนาธุรกิจและการตลาด sanook online

ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์กานต์ เชาว์นิรัติศัย

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.   ช่วงถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น