B-2-1-2539-2_ทลายขบวนการนักธุรกิจ – นักการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ล้านบาท-มติชน

รหัส B-2-1-2539-2

ชื่อข่าว_ทลายขบวนการนักธุรกิจ - นักการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ล้านบาท

เจ้าของ หนังสือพิมพ์มติชน

ประจำีปี พศ. 2539