C-4-4-7_ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผลงานข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลประจำปี 2542

รหัส  C-4-4-7

ชื่อเรื่อง_ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผลงานข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลประจำปี 2542

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประจำปี พศ. 2543