D-5-2-23_คู่มือผู้ร่วมแสดงงาน Thailand Press Fair 2004

รหัส D-5-2-23

ชื่อเรื่อง_คู่มือผู้ร่วมแสดงงาน Thailand Press Fair 2004

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

วันที่ 2-5 กันยายน 2547 ณ อาคาร 5-6

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อินแพ็คเมืองทองธานี