D-5-2-29_เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการทำข่าวสืบสวนสอบสวน ศึกษากรณีการเจาะข่าวงบประมาณ

รหัส D-5-2-29

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการทำข่าวสืบสวนสอบสวน ศึกษากรณีการเจาะข่าวงบประมาณ

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2540 ณ วังยางรีเวอร์พาร์ครีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี