D-5-2-30_Workshopon Radio Journalists ‘ Skills Development I

รหัส D-5-2-30

ชื่อเรื่อง_Workshopon Radio Journalists ' Skills Development I

จัดโดย สมาคมนักข่าวแ่ห่งประเทศไทย

วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 1999