D-5-3-11,17-19_เอกสารประกอบการสัมมนา ปัญหาการเข้าสู่วิชาชีพของนักศึกษาวิชาการหนังสือพิมพ์

รหัส  D-5-3-11,17-19

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา ปัญหาการเข้าสู่วิชาชีพของนักศึกษาวิชาการหนังสือพิมพ์

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สภาสถาบันราชภัฏ

วันที่ 1-2 ธันวาคม พศ. 2538