D-5-3-28_สรุปรายงานที่ได้จากโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขาหนังสือพิมพ์

รหัส  D-5-3-28

ชื่อเรื่อง_สรุปรายงานที่ได้จากโครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขาหนังสือพิมพ์

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา