D-5-4-24,25,40_เอกสารประกอบการสัมมนา ชำแหละพรบ.ข้อมูลข่าวสาร หนทางสู่การปฏิบัติ

รหัส  D-5-4-24-25,40

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา ชำแหละพรบ.ข้อมูลข่าวสาร หนทางสู่การปฏิบัติ

วันที่ 12 มิถุนายน 2541 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา