D-5-4-21_การสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ข้อมูลหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

รหัส D-5-4-21

ชื่อเรื่อง_การสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ข้อมูลหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2541