D-5-4-3_การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิของนักข่าวภายใต้ พรบ. แรงงานฉบับใหม่

รหัส  D-5-4-3

ชื่อเรื่อง_การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิของนักข่าวภายใต้ พรบ. แรงงานฉบับใหม่

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหพันธ์นักหนังสือพิมพ์นานาชาติ

วันที่ 11-12 กันยายน 2542