D-5-4-44_การปฏิรูปสื่อมวลชน สัมมนาผู้สอนวิชาการหนังสือพิมพ์

รหัส D-5-4-44

ชื่อเรื่อง_การปฏิรูปสื่อมวลชน สัมมนาผู้สอนวิชาการหนังสือพิมพ์

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2541 ณ โรงแรมแกรนโซเล่ พัทยา

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ