D-6-1-34_สรุปผลการสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่อง แนวคิด ทิศทาง และแผนการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแ่ห่งชาติ ฉบับที่8

รหัส D-6-1-34

ชื่อเรื่อง_สรุปผลการสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่อง แนวคิด ทิศทาง และแผนการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแ่ห่งชาติ ฉบับที่8

เจ้าของ คณะทำงานเลขานุการร่วมฝ่ายวิชาการ สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแ่ห่งชาติ และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน