E-7-2-49_คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา พศ. 2483-2534 และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พศ. 2525-2535 เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

รหัส E-7-2-49

ชื่อเรื่อง_คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา พศ. 2483-2534 และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พศ. 2525-2535 เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

เจ้าของ กรมศุลกากร

ปีพิมพ์  พศ. 2535