E-7-3-59-60_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง

รหัส E-7-3-59-60

ชื่อเรื่อง_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง

ชื่อผู้แต่ง ชูชัย  งามวสุลักษณ์

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  มีนาคม พศ. 2546