E-7-1-55_โครงสร้างองค์กรแรงงานและไตรภาคีในประเทศไทย

รหัส E-7-1-55

ชื่อเรื่อง_โครงสร้างองค์กรแรงงานและไตรภาคีในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง  บัณฑิตย์   ธนชัยเศรษฐวุฒิ

พิมพ์โดย  มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน

สนับสนุนโดย  มูลนิธิฟรีดริค  เอแบร์ท

ปีพิมพ์   พศ. 2543