e-6-4-6-8_รัฐธรรมนูญแ่ห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา)

รหัส  e-6-4-6-8

ชื่อเรื่อง_รัฐธรรมนูญแ่ห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา)

เจ้าของ  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ปีพิมพ์  24 สิงหาคม พศ. 2550