e-6-4-24_ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540

รหัส e-6-4-24

ชื่อเรื่อง_ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2540

เจ้าของ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ปีพิมพ์ พศ. 2540