e-6-6-23_คู่มือการใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540

รหัส e-6-6-23

ชื่อเรื่อง_คู่มือการใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ. 2540

(ถ้าอยากได้ข้อมูลของรัฐตามผมมา)

ชื่อบรรณาธิการ  นายอุดม  ไกรวัฒนุสสรณ์

โรงพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ปีพิมพ์  กันยายน พศ. 2544