e-6-5-38_สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

e-6-5-38

_สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540

บรรณาธิการ  ภัคพิชา  จันทรศิริ

จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

โรงพิมพ์  บ.ไน์ พรินท์เทด จก.

ปีพิมพ์  เมษายน 2533