f-8-4-33_รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเพื่อการสร้างอนาคตประเทศไทย

f-8-4-33_รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเพื่อการสร้างอนาคตประเทศไทย

จุลสารรัฐธรรมนูญ ปี 1ฉบับที่1 มกราคม 2558

จัดทำโดย คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ