f-8-2-21_กองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองปรียะ ชาวบ้านทำได้ บทเรียนที่ ไอเอ็มเอฟ ไม่ได้สอนแต่ต้องเรียน

f-8-2-21_กองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองปรียะ ชาวบ้านทำได้ บทเรียนที่ ไอเอ็มเอฟ ไม่ได้สอนแต่ต้องเรียน

เรียบเรียงโดย  นพ.อภิสิทธิ์  ธำรงวรางกูรและคณะ

โรงพิมพ์  โครงการปฏืรูประบบบริการสาธารณสุข

ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2   ธันวาคม 2542