f-7-6-35_การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 29

รหัส f-7-6-35

ชื่อเรื่อง_การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 29

ชื่อผู้วิจัย   รศ. สีดา  สอนศรี, รศ.ดร. ชัยโชค  จุลศิริวงศ์

เจ้าของ โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย