f-7-6-41_ทหารกับการเมืองไทยหลัง9/19(วาระครบรอบหนึ่งปีรัฐประหาร) -จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 25

รหัส f-7-6-41

ชื่อเรื่อง_ทหารกับการเมืองไทยหลัง9/19(วาระครบรอบหนึ่งปีรัฐประหาร) -จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 25

ชื่อผู้แต่ง  สุรชาติ  บำรุงสุข

เจ้าของ โครงการความมั่นคงศึกษา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย