f-7-6-44_กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย-จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 5

รหัส  f-7-6-44

ชื่อเรื่อง_กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย-จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 5

ชื่อผู้เขียน   ประธาน  วัฒนวณิชย์

บทนำ สุรชาติ  บำรุงสุข

เจ้าของ  โครงการความมั่นคงศึกษา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย